Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Vann og avløp

Mange av bygdene i Rissa kommune er tilknyttet private vannverk. Kontakt vannverket direkte, for feilmeldinger og spørsmål.

Bilde av drikkevannskilden Vatngården i Stadsbygd. Himmelen speiler seg i vannet. - Klikk for stort bilde

 

Private vannverk

 • Rissa vannverk
 • Sørfjorden vannverk - Ronny Enebakk,  917 00 908, 73 85 34 08, renebakk@broadpark.no
 • Stadsbygd vannverk - kontakt Johan Kårli, tlf 952 16 716.
 • Områder ved Skaugdal skole/barnehage og opp til Staurseth tilhører Pallin Vassverk - kontakt Torstein Bue, tlf 73 01 04 98.

Offentlige vannverk

 • Fevåg/Hasselvika vannverk (inkl. Selnes)
 • Råkvåg vannverk
 • Skaugdalen vassverk

Kontakt Rissa kommune for feilmeldinger og spørsmål angående offentlige vannverk.

Gebyrer 

Rammer for gebyrberegning:

Obs! Fra og med 1.1.2018, når Indre Fosen kommune trer i kraft, vil nye priser gjelde for vannavgiften.

Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4års periode.
Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes. Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vann- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.
 

Alle priser tillegges den til enhver tid gjeldende mva.

Engangsgebyr

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett per selvstendig enhet, med enhet menes gb/nr og seksjonsnummer. Ved seksjonering/fradeling i etterkant vil tilknytningsavgift bli belastet den enkelte enhet.

Vann og avløp: Forbruksgebyr hytte og fritidsboliger (fra 1.1.2017)
Stipulert forbruk vann Stipulert forbruk avløp
60 m3 60 m3
30 m3 30 m3

 

Årsgebyr

Årsgebyrets faste del, som skal dekke en prosentandel av kommunens totale kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. Dette reflekterer kommunens faste kostnader for disse tjenestene.
Prosentandelen er:
Vann: Ca. 50%
Avløp: Ca. 50 %
 • Abonnementsgebyr for næring betales av næringseiendommer, driftsbygninger og offentlige virksomheter
 • Abonnementsgebyr for hytter/fritidsboliger
 • Abonnementsgebyr for bolig, inndelt i 2 kategorier
Vann og avløp: Forbruksgebyr hytte og fritidsboliger (fra 1.1.2017)
Stipulert forbruk vann Stipulert forbruk avløp
60 m3 60 m3
30 m3 30 m3

 

Forbruksgebyr

Vann og avløp: Forbruksgebyr hytte og fritidsboliger (fra 1.1.2017)
Stipulert forbruk vann Stipulert forbruk avløp
60 m3 60 m3
30 m3 30 m3

Målt forbruk 

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

Stipulert forbruk (forventet forbruk)

Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m3 der vannmåler ikke er montert. Stipulert forbruk [m3] regnes per enhet og beregnes slik:

 • Arealet beregnet som bruksareal BRA [m2] etter NS 3940
 • Spesifikt forbruk er fastsatt til 1,5 m3/m2
 • Stipulert forbruk er fastsatt til antall m3 pr kategori
 • Gebyret beregnes ut i fra: Enhetspris [kr/m3] x stipulert forbruk

NB! Bruksareal BRA (m2) benyttes på bygg som tilknyttes offentlig nett etter 01.01.2004 og for bygg som endrer avgift som følge av ombygging eller lignende eller for abonnent tilknyttet tidligere - som ønsker omlegging til BRA etter denne dato.

Stipulert forbruk (forventet forbruk) - Tilknytning etter 01.01.2004

Utregning av stipulert forbruk
Stipulert forbruk = Bruksareal BRA (m2) x 1,5 m3/m2

Utregning av forbruksgebyr ved stipulert forbruk
Vann      : Enhetspris (kr/m3)  x Stipulert forbruk (m3)
Avløp     : Enhetspris (kr/m3)  x Stipulert forbruk (m3)

Stipulert forbruk (forventet forbruk)-Tilknytning før 01.01.2004

 

Stipulert forbruk hytte/fritidsbolig

Vann og avløp: Forbruksgebyr hytte og fritidsboliger (fra 1.1.2017)
Stipulert forbruk vann Stipulert forbruk avløp
60 m3 60 m3
30 m3 30 m3

1) Hytte/fritidsbolig med vannpost betaler ½ abonnementsgebyr ift. hytte/fritidsbolig m/ innlagt vann

Stipulert forbruk boliger:

Vann og avløp: Forbruksgebyr hytte og fritidsboliger (fra 1.1.2017)
Stipulert forbruk vann Stipulert forbruk avløp
60 m3 60 m3
30 m3 30 m3

 

Stipulert forbruk næringsbygg

Vann og avløp: Forbruksgebyr hytte og fritidsboliger (fra 1.1.2017)
Stipulert forbruk vann Stipulert forbruk avløp
60 m3 60 m3
30 m3 30 m3

 

Stipulert forbruk for driftsbygninger i landbruket

Vann og avløp: Forbruksgebyr hytte og fritidsboliger (fra 1.1.2017)
Stipulert forbruk vann Stipulert forbruk avløp
60 m3 60 m3
30 m3 30 m3

 

Midlertidig bruk av vann og avløp

Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg
skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet.
 
 • Kommunal del av private anlegg, (kommunal kloakk m/tank) som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet. Kommunen bekoster tømming der abonnent har slamavskiller.
 • Påslag på kloakkslam (tilsyn) kr 110,- pr abonnement, og påslag renovasjon (rensing av sigevann Ålmo) kr 58 pr abonnement overføres fra Fosen renovasjon.

Årlig vannmålerleie

Vannmåleren er kommunens eiendom og abonnenten betaler et årlig gebyr for
leie av vannmåler til kommunen. Gebyret skal dekke anskaffelse, kontroll,
vedlikehold, utskifting og administrasjon. Gebyret varierer med målerens størrelse og
type etter følgende modell:
Vann og avløp: Forbruksgebyr hytte og fritidsboliger (fra 1.1.2017)
Stipulert forbruk vann Stipulert forbruk avløp
60 m3 60 m3
30 m3 30 m3

 

Øvrige gebyrer

Vann og avløp: Forbruksgebyr hytte og fritidsboliger (fra 1.1.2017)
Stipulert forbruk vann Stipulert forbruk avløp
60 m3 60 m3
30 m3 30 m3

 

Avløpsnett

Rissa kommunes avløpsanlegg er bygget for å motta avløpsvann fra husholdninger. Dette betyr at i henhold til kommunens avløpsplan skal slammet som produseres både fra husholdninger og industri være reint slik at det kan brukes til jordforbedring. Industriell virksomhet i kommunen må dokumentere at avløpsvannet som er tilkoblet kommunalt ledningsnett kan brukes til jordforbedring.

Slam

Kommunen er gjennom bestemmelser i forurensningsloven ansvarlig for tømming av slamavskillere og tette tanker. Videre henvises det til forskrift vedtatt av kommunen.

Varsel om tømming av slamavskiller blir sendt den enkelte eiendom. For eiendom med fast bosetting med toalett knyttet til slamavskilleren, skal slamavskilleren tømmes hvert andre år.

Eier må sørge for at anlegget som skal tømmes er lett tilgjengelig for bil. Videre må kumlokk som er overdekket med snø, jord eller annet ryddes før tømming.

Vann og avløp: Forbruksgebyr hytte og fritidsboliger (fra 1.1.2017)
Stipulert forbruk vann Stipulert forbruk avløp
60 m3 60 m3
30 m3 30 m3

 

 

 

Kontakt

Rissa kommune
73 85 27 00

 

Fant du det du lette etter?