Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Parkeringstillatelse

Hvis du har utfordringer med å bevege deg over lange strekninger, kan du ha rett til en parkeringstillatelse ("HC-kort").

For å søke om parkeringstillatelse, må du

 • ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over lengre avstander.
 • kunne dokumentere et særlig behov for parkeringstillatelsen ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessig, medisinsk behandling.

Bruk av parkeringstillatelsen

 • Kortet skal ligge godt synlig bak frontruten for kontroll når du parkerer bilen.
 • Parkeringstillatelsen er personlig og kan ikke benyttes av andre enn du som eier kortet.
 • Parkeringstillatelsen gjelder deg som person, ikke bilen. Du som eier kortet må være med i bilden, for at kortet skal være gyldig. Hvis du ikke overholder reglene, vil kommunen inndra kortet og vurdere å anmelde saken til politiet.
 • Hvis du ikke lenger disponerer bil, eller hvis forholdene som var grunnlaget for at du fikk kortet ikke lenger gjelder, må du levere tilbake kortet.
 • Kommunen kan trekke tilbake parkeringstillatelsen hvis du bryter disse reglene. Det gjelder også hvis forholdene som utgjør vilkårene for parkeringstillatelsen ikke lenger er oppfylt.

Hvis du mister kortet

Hvis du mister eller får stjålet kortet, må du melde ifra til politiet. Send en kopi av tapsmeldingen eller anmeldelsen til Rissa kommune. Legg ved et bilde av deg selv, slik at vi kan lage et nytt kort til deg.

Her kan du bruke parkeringstillatelsen

 • I hele Norge (EØS-modell).
 • I utlandet i den utstrekning det enkelte land har fastsatt.
 • På offentlige, ordinære reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede.
 • På offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser, uten å betale avgift og utover fastsatt lengste parkeringstid.
 • Ut over fastsatt lengste parkeringstid på steder som er regulert med tidsbegrenset parkering, unntatt der det er regulert med begrenset parkeringstid for forflytningshemmede.
 • På steder hvor det er innført offentlig skiltet boligsoneparkering.
 • Fritak i enkelte bompengeringer i Norge.

Parkeringstillatelsen kan ikke benyttes

 • i strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering.
 • på plasser reservert  for andre brukergrupper.
 • på  private  parkeringsplasser eller i private parkeringshus.

Private parkeringsplasser

privatrettslige parkeringsplasser er det grunneieren som bestemmer om personer med parkeringstillatelse for forflytningshemmede skal ha fordeler og hva de eventuelt skal være. Det er derfor viktig at du er oppmeksom på at det ikke er automatisk fritak fra betaling og maksimal parkeringstid på disse plassene.

Hvem prioriteres når vi tildeler parkeringsbevis?

Parkering for forflytningshemmede er et knapphetsgode. Vi prioriterer søkere med begrenset gangevne og et reelt parkeringsproblem i forbindelse med bosted, arbeid og behandling. Vi vurderer søknaden på bakgrunn av de medisinske opplysningene fra legen og parkeringsbehovet som du selv oppgir. Vi er opptatt av lik og rettferdig behandling av alle søknader. Vi prioriterer søkere som har rullestolheis eller rampe i bilen prioriteres.

Hvem prioriteres ikke?

Parkeringstillatelse tildeles ikke søkere som kun enkelte ganger har behov for parkeringslette, de som primært har behov i forbindelse med handling og sosiale aktiviteter, de som i hovedsak kan benytte ordinære parkeringsplasser eller de som har andre alternative løsninger.

Er det tilstrekkelig med legeerklæring?

Nei. Legeerklæringen danner kun det medisinske grunnlaget for vurderingen.I tillegg må søkeren ha et særlig behov for parkeringstillatelse. Kravene om legeerklæring og behov, veier like mye når vi vurderer søknaden din.

Hva ligger i "særlig behov"?

Når vi vurderer kravet om særlig behov for parkeringstillatelse, har vegdirektoratet i sineretningslinjer sagt at kommunen skal se på

 • de konkrete stedene søkeren må oppsøke
 • om søkeren ikke kan parkere ved de de ordinære parkeringsplassene
 • hvor hyppig søkeren har dette behovet og
 • om problemet kan løses på annen måte.

Vi skal spesielt legge vekt på bosted, arbeid/skole og nødvendig aktivitet, som for eksempel medisinsk behandling og oppfølging. Hvis du har utfordringer med å handle, være på på sosiale aktiviteter eller bære, gir ikke det i seg selv rett til parkeringstillatelse.

Forskriften legger opp til en skjønnsvurdering med hensyn til hva som er å anse som et "særlig behov" for parkeringslette. Skjønnsvurderingen ligger innenfor de rammene forskriften setter. Videre legges også forskriftens retningslinjer, uttalelser fra Sivilombudsmannen og Vegdirektoratet og forvaltningspraksis til grunn for vår vurdering.

Forflytningshemmet passasjer?

Det skal mye til for at vi gir parkeringsbevis til en passasjer, selv om vilkårene i forskriften fremstår som like for fører og passasjer. Passasjerens behov kan ivaretas gjennom av- og påstigning og at føreren så parkerer bilen på ordinær plass. Der det er nødvendig, kan passasjeren følges helt inn til bestemmelsesstedet (f.eks. inn på venteværelset) før sjåføren går ut og flytter bilen.

Å benytte ovennevnte adgang til av- og påstigning kan synes tungvint for familie og faste omsorgspersoner til forflytningshemmede. Det kan virke som en ekstra belastning i de tilfellene en må flytte motorvognen når det finnes en ledig plass for forflytningshemmede. Likevel vil forflytningshemmede førere ofte være i en vanskeligere situasjon, og vil kanskje ikke få utført sine gjøremål dersom spesialplassene er opptatt av motorvogner med funksjonsfriske førere.

Tillatelse til søkere som er passasjer tildeles i de tilfelle der vedkommende vanskelig kan forlates uten tilsyn, selv for kortere tid, f.eks. sterkt psykisk utviklingshemmede, barn i en viss alder og andre som ikke kan ta vare på seg selv.

Søknaden din må inneholde

 • ferdig utfylt søknadskjema
 • legeerklæring
 • kopi av gyldig førerkort om du søker som fører
 • kopi av ID-kort om du søker som passasjer
 • bilde i passfotostørrelse

Dette gjelder både fra deg som søker for første gang, og fra deg som søker på nytt.

Legeerklæring: Legeerklæringen skal være utfylt med opplysninger om din medisinske situasjon, diagnose, samt hvor mange meter du er i stand til å gå uten og med hjelpemidler; og om du bruker krykker, stokk, rullator eller rullestol. Legeerklæringen danner det medisinske grunnlaget for vurderingen.

Din søknad: Det er i selve søknaden du må få frem opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringslettelse. Det vil si at du må beskrive hvorfor det ordinære parkeringstilbudet på stedene du ofte besøker ikke kan benyttes. I søknadsskjemaet er det tatt med ulike forhold vi ønsker svar på. Vi anbefaler at du fyller ut skjemaet nøye, slik at vi får et godt bilde av ditt behov, samt at vi ikke bruker unødig tid på behandling av søknaden. Tenk godt gjennom;

 • hvor du har problemer med å parkere, og hvor ofte er du der? (Stedsnavn/gateadresse må oppgis) Vær spesifikk, vi ser på alle stedene det opplyses om parkeringsproblematikk.
 • hvorfor er det vanskelig  å parkere der?
 • hva slags parkeringsplasser  finnes der?
 • hva  er det som gjør at du ikke kan benytte de ordinære plassene?
 • Hvordan vil en parkeringstillatelse konkret hjelpe deg på disse bestemte stedene?
 • Er du ofte til behandling, opptrening, eller hos lege så legg ved dokumentasjon på dette.

Søker du som fører? Legg ved kopi av gyldig førerkort. Dersom du etter 75 år får fornyet førerkortet må kopi av dette vedlegges søknaden.

Søker du som passasjer? Forflytningshemmede som ikke kjører selv, skal som hovedregel kjøres til bestemmelsesstedet og ledsages inn. Deretter skal bilfører flytte bilen til ordinær parkeringsplass. Det er ikke nødvendig med parkeringstillatelse for å gjøre dette. Parkeringstillatelse tildeles derfor kun når den som transporteres ikke kan forlates alene (f.eks. på venteværelse) mens bilen flyttes. Dette må fremgå av legeerklæringen og søknaden.

Passfoto legges ved alle søknader om HC-kort

Har du HC-kort og skal søke på nytt? Vær ute i god tid, og send inn ny søknad med ovennevnte vedlegg senest en til to måneder før utløpsdatoen på det tidligere utstedte kortet.

En mangelfull søknad vil bli avvist.

Vi svarer på søknaden innen en måned. Dersom vi trenger ytterligere opplysninger eller dokumentasjon i saken, vil du få brev om dette. Søknaden avgjøres innen fire uker fra den datoen vi har tilstrekkelig informasjon til å fatte et riktig vedtak.

Søknad med vedlegg sendes til

Rissa kommune Rådhusveien 13, 7100 RISSA


 
Sist endret 17.03.2017

Kontakt

Toril Brattland Jakobsen
73 85 28 12

 

Fant du det du lette etter?