Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hjemmetjenester

Når du søker om helse- og omsorgstjenester, skal du beskrive ditt behov for hjelp og hvilken tjeneste du mener du trenger. Hva kan du klare selv og hva trenger du hjelp til? Ut ifra det, vurderer vi hvilken tjeneste som passer best for deg. Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Søk helse- og omsorgstjenester (PDF, 215 kB)

Hjemmesykepleie

Hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme.

Hjemmehjelp

Et tilbud til personer som er avhengig av hjelp i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente

Tjenesten sitt hovedmål er å gi brukeren en meningsfull hverdag med fokus på aktivitet, opplevelse av mestring, trygghet og sosialt samvær. Aktivitetene skal stimulere til å vedlikeholde dagliglivets funksjoner hos brukeren, slik at de som ønsker det kan bo hjemme så lenge som mulig.

Et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende brukere med demens kan også bidra til å gi nødvendig avlastning for pårørende som står i en krevende omsorgssituasjon. Det legges opp til tilrettelagte aktiviteter som er tilpasset hver enkelt.

Formiddagsmat og middag er inkludert i tjenesten.

Tilbudet er lokalisert ved Rissa helsetun og er åpent alle hverdager kl.10.00-15.00.

Egenandel pr. dag kr. 114,-

Hvem kan søke om tilbud?

Hjemmeboende under utredning for demens eller med en demensdiagnose.

For spørsmål eller søknad om plass kontaktes kommunens forvaltningskontor

Tlf.73852978/73852929

Trygghetsalarm

En alarm som eldre, funksjonshemmede og syke bærer på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner hele døgnet.

Brukerstyrt personlig assistent

Hvis du har en funksjonsnedsettelse og trenger hjelp i hverdagen, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). For å få BPA må du være i stand til å være arbeidsleder for dine assistenter.

Omsorgslønn

Gis til privatpersoner som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste.

Matombringing

Middag bringes ut varm eller kald, litt avhengig hvor du bor i kommunen.

Støttekontakt

Tilbud til personer i alle aldre som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet.        

Demensteam

En tverrfaglig gruppe som skal bistå personer med demens og deres pårørende.       

Omsorgsboliger

Kommunen disponerer omsorgsboliger i alle soner etter egne tildelingskriterier. Omsorgsbolig er en ubemannet tilrettelagt bolig. 

Kontakt

Forvaltningskontoret, Rissa
73 85 29 78/ 73 85 29 79
908 40 627

 

Fant du det du lette etter?