Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Vann og avløp

Mange av bygdene i Rissa kommune er tilknyttet private vannverk. Kontakt vannverket direkte, for feilmeldinger og spørsmål.

Bilde av drikkevannskilden Vatngården i Stadsbygd. Himmelen speiler seg i vannet. - Klikk for stort bilde

 

Private vannverk

 • Rissa vannverk
 • Sørfjorden vannverk - kontakt Arvid Aune, tlf 450 79 973.
 • Stadsbygd vannverk - kontakt Johan Kårli, tlf 73 85 57 33.
 • Områder ved Skaugdal skole/barnehage og opp til Staurseth tilhører Pallin Vassverk - kontakt Torstein Bue, tlf 73 01 04 98.

Offentlige vannverk

 • Fevåg/Hasselvika vannverk (inkl. Selnes)
 • Råkvåg vannverk
 • Skaugdalen vassverk

Kontakt Rissa kommune for feilmeldinger og spørsmål angående offentlige vannverk.

Gebyrer 

Rammer for gebyrberegning:

Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4års periode.
Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes. Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vann- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.
 

Alle priser tillegges den til enhver tid gjeldende mva.

Engangsgebyr

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett per selvstendig enhet, med enhet menes gb/nr og seksjonsnummer. Ved seksjonering/fradeling i etterkant vil tilknytningsavgift bli belastet den enkelte enhet.

Engangsgebyr for tilknytning (fra 1.1.2017)
Engangsgebyr pr enhet for tilknytning Vann Avløp
Hytte og fritidsboliger 16.000 kr 13.000 kr
Andre bygg; boliger, næringsbygg, offentlige bygg 16.000 kr 13.000 kr

 

Årsgebyr

Årsgebyrets faste del, som skal dekke en prosentandel av kommunens totale kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. Dette reflekterer kommunens faste kostnader for disse tjenestene.
Prosentandelen er:
Vann: Ca. 50%
Avløp: Ca. 50 %
 • Abonnementsgebyr for næring betales av næringseiendommer, driftsbygninger og offentlige virksomheter
 • Abonnementsgebyr for hytter/fritidsboliger
 • Abonnementsgebyr for bolig, inndelt i 2 kategorier
Vann og avløp: Årsgebyr for abonnement (fra 1.1.2017) Alle abonnenter i én brukerkategori betaler likt gebyr.
Kategori Vann Avløp
Hytter og fritidsboliger 1.800 kr 1.500 kr
Boliger/leiligheter inntil 90 m 1.500 kr 1.500 kr
Boliger/leiligheter over 90 m 1.800 kr 1.500 kr
Næringsbygg, driftsbygning, off. virksomhet 1.800 kr 1.500 kr

 

Forbruksgebyr

Vann og avgifter: Forbruksgebyr (fra 1.1.2017) Årsgebyrets forbruksavhengige del, som beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på nedenstående enhetspris:
Enhetspris for vann Enhetspris for avløp
12,40 kr/m3 7,80kr/m3

Målt forbruk 

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

Stipulert forbruk (forventet forbruk)

Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m3 der vannmåler ikke er montert. Stipulert forbruk [m3] regnes per enhet og beregnes slik:

 • Arealet beregnet som bruksareal BRA [m2] etter NS 3940
 • Spesifikt forbruk er fastsatt til 1,5 m3/m2
 • Stipulert forbruk er fastsatt til antall m3 pr kategori
 • Gebyret beregnes ut i fra: Enhetspris [kr/m3] x stipulert forbruk

NB! Bruksareal BRA (m2) benyttes på bygg som tilknyttes offentlig nett etter 01.01.2004 og for bygg som endrer avgift som følge av ombygging eller lignende eller for abonnent tilknyttet tidligere - som ønsker omlegging til BRA etter denne dato.

Stipulert forbruk (forventet forbruk) - Tilknytning etter 01.01.2004

Utregning av stipulert forbruk
Stipulert forbruk = Bruksareal BRA (m2) x 1,5 m3/m2

Utregning av forbruksgebyr ved stipulert forbruk
Vann      : Enhetspris (kr/m3)  x Stipulert forbruk (m3)
Avløp     : Enhetspris (kr/m3)  x Stipulert forbruk (m3)

Stipulert forbruk (forventet forbruk)-Tilknytning før 01.01.2004

 

Stipulert forbruk hytte/fritidsbolig

Vann og avløp: Forbruksgebyr hytte og fritidsboliger (fra 1.1.2017)
Stipulert forbruk vann Stipulert forbruk avløp
60 m3 60 m3
30 m3 30 m3

1) Hytte/fritidsbolig med vannpost betaler ½ abonnementsgebyr ift. hytte/fritidsbolig m/ innlagt vann

Stipulert forbruk boliger:

Vann og avløp: Forbruksgebyr boliger (fra 1.1.2017)
Kategori Stipulert vannforbruk Stipulert avløpsforbruk
Bolig/leilighet inntil 90 m2 150 m3 150 m3
Bolig/leilighet 91-299 m2 250 m3 250 m3
Bolig/leilighet over 300 m2 300 m3 300 m3
Tillegg svømmebasseng 60 m3 60 m3

 

Stipulert forbruk næringsbygg

Vann og avløp: Forbruksgebyr næringsbygg (fra 1.1.2017)
Kategori Stipulert vannforbruk Stipulert avløpsforbruk
Næringsbygg inntil 100 m2 130 m3 130 m3
Næringsbygg 101-300 m2 250 m3 250 m3
Næringsbygg 301-700 m2 500 m3 500 m3
Næringsbygg 701-1000 m2 1.000 m3 1.000 m3
Næringsbygg 1001-2000m2 1.500 m3 1.500 m3
Næringsbygg over 2000 m2 2.000 m3 2.000 m3

 

Stipulert forbruk for driftsbygninger i landbruket

Vann og avløp: Forbruksgebyr driftsbygninger i landbruket (fra 1.1.2017)
Kategori Stipulert vannforbruk Stipulert avløpsforbruk
Uten husdyrhold 130 m3
<10 gde=""> 200 m3
10-19 GDE 300 m3
20-29 GDE 400 m3 150 m3 (alle)
30-39 GDE 500 m3
40-49 GDE 600 m3
50-59 GDE 700 m3
> 60 GDE 800 m3

 

Midlertidig bruk av vann og avløp

Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg
skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet.
 
 • Kommunal del av private anlegg, (kommunal kloakk m/tank) som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet. Kommunen bekoster tømming der abonnent har slamavskiller.
 • Påslag på kloakkslam (tilsyn) kr 110,- pr abonnement, og påslag renovasjon (rensing av sigevann Ålmo) kr 58 pr abonnement overføres fra Fosen renovasjon.

Årlig vannmålerleie

Vannmåleren er kommunens eiendom og abonnenten betaler et årlig gebyr for
leie av vannmåler til kommunen. Gebyret skal dekke anskaffelse, kontroll,
vedlikehold, utskifting og administrasjon. Gebyret varierer med målerens størrelse og
type etter følgende modell:
Vannmålerleie (fra 1.1.2017)
Vannmålerleie Størrelse på vannmåler Pris per måler
Inntil 25 mm kr 373
26-50 mm kr 412
51mm og størrelse (flensemålere) kr 1264
Spesielle målere (kombimålere) kr 1754

 

Øvrige gebyrer

Vann og avløp: Øvrige gebyrer (fra 1.1.2017)
Nettgebyr 1,49 kr/m3
Avlesningsgebyr-/kontrollgebyr (per avlesning og avlest måler) 341 kr
Gebyr for midlertidig tilknytning (Med vannmåler installert gjelder ordinære priser) Vedtatt forskrift tillates midlertidig tilknytning for en periode inntil 1 år. I tillegg påløper abonnementsgebyr jfr. kategori næringsvirksomhet. Vann: 1.650 kr Avløp: 1.118 kr
Gebyr for levering av vann fra tankvogn
(Med brann-/tankbil, ca. 3.000 liter) 1008 kr
Utkjøring av vann per time på bil 1.085 kr
Utkjøring av vann per time på sjåfør 701 kr

 

Avløpsnett

Rissa kommunes avløpsanlegg er bygget for å motta avløpsvann fra husholdninger. Dette betyr at i henhold til kommunens avløpsplan skal slammet som produseres både fra husholdninger og industri være reint slik at det kan brukes til jordforbedring. Industriell virksomhet i kommunen må dokumentere at avløpsvannet som er tilkoblet kommunalt ledningsnett kan brukes til jordforbedring.

Slam

Kommunen er gjennom bestemmelser i forurensningsloven ansvarlig for tømming av slamavskillere og tette tanker. Videre henvises det til forskrift vedtatt av kommunen.

Varsel om tømming av slamavskiller blir sendt den enkelte eiendom. For eiendom med fast bosetting med toalett knyttet til slamavskilleren, skal slamavskilleren tømmes hvert andre år.

Eier må sørge for at anlegget som skal tømmes er lett tilgjengelig for bil. Videre må kumlokk som er overdekket med snø, jord eller annet ryddes før tømming.

Slam: Årlig gebyr (fra 1.1.2017)
Type Tankstørrelse Tømmehyppighet
Privat <4 m3=""> 1
4 m3 1
5-6 m3 1
7-8 m3 1
9-10 m3 1
11-12 m3 1
4 m3 2
5-6 m3 2
7-8 m3 2
9-10 m3 2
11-12 m3 2
Fritid <2 m3=""> 1
3-4 m3 1
5-6 m3 1
7-8 m3 1
<2 m3=""> 2
3-4 m3 2
5-6 m3 2
7-8 m3 2
2 m3 4
3-4 m3 4
5-6 m3 4
7-8 m3 4

 

 

 

Sist endret 05.12.2016

Kontakt

Rissa kommune
73 85 27 00

 

Ivar Asbjørn Fallmyr
Leder kommunalteknikk
73 85 27 47
957 71 993

 

Fant du det du lette etter?