Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Byggesaksbehandling

Bryggerekke.png - Klikk for stort bilde

Satsene er oppgitt uten merverdiavgift.

 

Byggesaksbehandling (fra 1.1.2017)
Kr
Søknad om tillatelse til oppføring av boligbygg og fritidshus/hytter:
a) Tiltaksklasse 1 9.270
b) Tiltaksklasse 2 12.500
c) Tiltaksklasse 3 14.420
>>Les om tiltaksklassene her
d) For andre kategorier nybygg- herunder uthus, garasjer, drivhus, tilbygg, påbygg, underbygg, hovedombygning, skur o.l
Bruksareal inntil 50 m² 2.575
50 - 70 m² 4.120
70 - 100 m² 6.000
100 - 250 m² 9.270
250 - 500 m² 26.780
500 - 1.000 m² 34.505
Bygg over 1.000 m², per 100 m² 2.875
e) Rene lagerbygg - halvt gebyr
f) For behandling/kontroll av tiltak etter plan- og bygningsloven* (pbl) § 20-1 og 30-6 som ikke kan måles i grunnflate, samt forstøtningsmur, innhegninger, bruksendring, riving etc. 2.575
h) Melding om mindre tiltak på bebygd eiendom, jfr. pbl. § 31-2, Forts driftsbygninger i landbruket, jfr. pbl. § 30-1 og midlertidig/transportable bygninger eller anlegg, jfr. pbl § 30-5. 4.120
*Plan og bygningsloven
Driftsbygninger i landbruket over 1000 m2 beregnes som 1d.
2) Bygge- og tiltakssaker:
to- trinns behandling
a. Søknad om rammetillatelse -70% av pkt.1
b. Søknad om igangsettingstillatelse - 40% av pkt.1
3) Utslippstillatelse:
a) Utslippssøknad, små anlegg inntil 15pe. Hvis utslippstillatelse gis samtidig med behandling av byggesøknad, betales 50% av ovennevnte gebyr. Det samme gjelder for rehabilitering av små avløsanlegg. 4.120
Behandling av felle utslippssøknad etter forurensningsforskriftens:
§ 12 (15-50 pe) 8.240
§ 13 (over 50 pe) 12.360
4) Søknad om endring av tillatelse:
50 % av opprinnelige gebyr
5) Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen
Gebyr kan utstedes til tiltakshaver og/ eller et eller flere ansvarlig foretak i saken
a. Tillegg for åpenbart mangelfull søknad 1.545
b. Tillegg for merarbeid ved igangsatt arbeider før søknad er innsendt/behandlet/godkjent, beregnet etter anvendt tid /pr.time 721
c. Tillegg for merarbeid ved arbeider eller bruk som er i strid med pbl., beregnet etter anvendt tid /pr.time 721
Gebyr ihht. pkt. 1-6 skal innbetales innen 14 dager etter at vedtak er fattet og regning er utstedt. Ved avslag skal det betales fullt gebyr.\tDersom saken trekkes før vedtak er fattet, skal det betales 50% av beregnet gebyr.Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på søknadstidspunktet. Rissa kommune krever ikke byggesaksgebyr for behandling av søknad om tiltak som gapahuker, enkle bruer, klopper og andre enkle tilrettelegginger for allmennhetens friluftslivsutøvelse.
Gebyrregulativ i byggesaksbehandling i hht. plan- og bygningslov.
Delingssaker (fra 1.1.2017)
Kr
Opprettelse av grunneiendom (fradeling)
Grunngebyr og godkjenning i samsvar med reguleringsplan 2.575
Saksbehandlingsgebyr (Rissa utv), jfr. Jordloven/Skogbruksloven 2.575
(Deling/omdisponering/veiplanlegging)
Eierseksjonering 0
Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av eiendom: 0
Saks om krever befaring: Sats tilsvarende fem rettsgebyr
Dispensasjon
Behandling av dispensasjonssaker som krever ekstern høring 5.665
Dispensasjon uten behov for ekstern høring 3.180
Spesielle bestemmelser
Kommunen kan i særlige tilfeller finne det nødvendig å rekvirere sakkyndige for å gjennomføre stikkprøvekontroll. Gebyr betales tilsvarende medgåtte kostnader.
Plangebyrer (fra 1.1.2017)
Kr
Gebyr ved oppstartmøte plan, § 12-8 ( (betales ved konferansen) 2.060
Merarbeid ved gjentatte justeringer / endringer:
Gebyret skal beregnes etter medgått tid, dersom forslagsstiller under forberedelsen av en sak, foreslår gjentatte justeringer eller endringer, slik at dette fører til merarbeid i saksbehandlingen. Timepris + mva 721
Grunngebyr etter planområdets areal:
For areal under 5.000 m² 20.600
For areal fra 5.000 – 15.000 m² 30.900
For arealer over 15.000 m², økes gebyret for hvert påbegynt daa med 515
Tilleggsgebyr for bebyggelse:
Hvor ny bebyggelse inngår i planen skal følgende tilleggsgebyr beregnes:
For hver 100 m² tillatt utnytting (iht. planens beregningsmåte) betales…. 155
Maks. tilleggsgebyr for bebyggelse settes til: 30.900
Endret gebyrberegning:
Innenfor regulert område
Mindre vesentlig endring av reguleringsplan (pbl § 12-14, 2. ledd (uten annonsering): 50% av 4
Endring av reguleringsbestemmelser 9.270
Endring av reguleringsplan, pbl § 12-14, 1. ledd (med annonsering): 75% av 4.
Avvisning av planforslaget:
Dersom planforslaget avvises i løpet av planprosessen, vil forslagsstiller etter søknad få redusert gebyret med inntil 50%. Gebyret kan likevel ikke reduseres mer enn at det dekker kommunens annonsekostnader.
Tekniske planer (vei, vann, kloakk)
Gebyr for behandling og godkjenning av tekniske planer
(veg, vann og kloakk) inntil 1000 PE 12.216
over 1000 PE 21.558
Gebyr for større planer:
For planer hvor eksterne veg-, vann og avløpsanlegg fram til tomteområdet inngår, betales et tilleggsgebyr på:
For rene veg-, vann- og avløpsanlegg betales etter medgått tid. Timepris + mva 721
Tekniske planer som er fremmet sammen med tilhørende regulerings- eller bebyggelsesplan gis avslag i gebyr som følge av reduserte annonsekostnader ved høring. -4000

 

Hvis du setter i gang tiltak uten nødvendige tillatelser, vil det medføre overtredelsesgebyr.

Sist endret 03.11.2016

Kontakt

Rissa kommune
73 85 27 00

 

Fant du det du lette etter?