Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Skolefritidsordning (SFO)

Illsutrasjon av to løpende barn. - Klikk for stort bilde SFO er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kultur- og fritidsaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn på 1.-4. trinn og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn ved alle skoler i Indre Fosen kommune.

 

Åpningstider

 • Ytre ramme for åpningstid er mandag–fredag kl. 6:30–16:45. Åpningstidene samordnes med skolens øvrige virksomhet.
 • I skolens ferier er åpningstida som hovedregel kl. 7:00–16:00. Lokale behov kan påvirke åpningstidene.
 • SFO er stengt på 5 av skolens planleggingsdager, i uke 28, 29, 30 og 31, fra og med julaften til og med nyttårsdagen og dagene i påskeuka (mellom palmesøndag og skjærtorsdag). Det skal etterstrebes at barnehager og skoler i samme skolekrets, har sommerstengning i de samme ukene.
 • SFO er stengt lørdager og søndager og på helligdager som faller på ukedager.

Man kan velge mellom følgende oppholdstider:

 • Mindre enn 8 timer per uke
 • Mellom 8 og 16 timer per uke
 • 16 timer per uke eller mer. Oppholdstid fra 16 timer og oppover regnes som full SFO-plass.

Antall timer som benyttes i partalls- og oddetallsuker i SFO behøver ikke å være likt. Dersom snittet i løpet av to uker er under 8 eller under 16 timer per uke, betaler man for den gjennomsnittlige oppholdstiden.

For deltidsplasser godtar kommunen at elevene i SFO kan følge foresattes faste turnusordninger. Forandring av turnus må avtales i god tid før endringen skal skje.

Opptak

SFO vil sammen med skoletilbudet utgjøre et mulig heldagstilbud for barn i den aktuelle aldersgruppen. I utgangspunktet velger foreldrene fritt hvor stor del av det samlede tilbudet som ønskes for deres barn. Hovedopptaket av barn til SFO skjer i vårsemesteret, og gjelder for ett skoleår. Ved skolestart i 1. klasse kan plassen benyttes fra mandag i uke 32.

Det er også mulig å ta inn elever på SFO i løpet av skoleåret.

Ved behov vil det være mulig å kjøpe ekstra timer og dager, både i ferier og i skoletida, forutsatt at det er ledig plass. Dette gjelder også for barn som til vanlig ikke har plass i SFO.

Priser

SFO (fra 1.1.2017)
Oppholdsbetaling Per måned Per år*
Mindre enn 8 timer per uke 979 kr 10 764 kr
8-16 timer per uke 1700 kr 18 695 kr
Mer enn 16 timer per uke = helplass 2524 kr 27 759 kr

Betaling skjer en gang per måned. Ved manglende betaling, opphører tilbudet om SFO-plass. 

*Fevåg/Hasselvika skole: Her er det SFO 10 måneder i året, ikke 11 som ved de andre skolene. Samlet årspris her er derfor lavere, men månedsprisen er den samme.

Betaling

Kommunesttyret fastsetter betalingssatsene for plasser ved SFO. Prisen på SFO-tilbudet er likt for alle barn i Indre Fosen kommune. Satsene kan ikke overstige selvkost.

Kommunen sender ut faktura for SFO 10 ganger i året (september – juni). Foresatte kan kjøpe feriedager etter påmelding for en dagspris som vedtas av kommunestyret. Punkt 1.6.2 og 1.6.3 i vedtektene viser hvilke dager det ikke gis tilbud om SFO.

Foreldrebetalinga skjer en gang per måned. Ved manglende betaling opphører tilbudet om plass, jamfør punkt 4.2.

Når flere barn fra samme husstand er i SFO, betales 75 prosent takst for hvert barn. Det kan gis moderasjon ved lav inntekt (se kommunens avgiftshefte.) Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling finnes på kommunens hjemmeside.

Penger kreves inn av kommunen og føres på egen konto for hver enkelt SFO.

Mislighold av betaling for SFO

Ved manglende betaling ut over 2 måneder, kan barnet miste plassen ved SFO. En slik beslutning fattes av rektor. Før oppsigelsen gjennomføres, skal rektor sikre at relevante forhold knyttet til manglende betaling er klarlagt. Det er barnas foresatte som er ansvarlige for å bidra til at relevante forhold kan klargjøres, i nært samarbeid med rektor.

Oppsigelse av SFO-plassen grunnet manglende betaling som beskrevet i første ledd, kan skje med 14 dagers varsel.

 

Moderasjonsordninger

 

 • Foresatte/samboere med samlet bruttoinntekt under tre ganger folketrygdens grunnbeløp (kr 270 204), kan søke om redusert betaling i SFO. Inntektene må dokumenteres. Foresatte/samboere som oppfyller betingelsene, får 25 prosent moderasjon. 
 • Når flere barn fra samme husstand er i SFO, får familien 25 prosent moderasjon for hvert barn.
 • Når familien oppfyller begge moderasjonskravene nevnt over, innfris kun ett av dem.
 

SFO i ferier

 • Det kreves minst 6 påmeldte barn i skolens ferier for at SFO holdes åpent. Er antallet lavere, gir kommunen tilbud om å benytte seg av SFO ved en annen skole i kommunen.
 • Det må gis beskjed i god tid om behovet for SFO i ferier. Det skal være avklart minimum fire uker før den aktuelle ferien om det blir et tilbud om ferie-SFO ved den enkelte skole. Påmelding til sommer-SFO legges rundt 1. mai, og beskjed om hvilke uker det blir sommer-SFO, sendes ut så fort som mulig etter påmeldingsfristen.
 • I skolens ferier vil SFO ved de ulike skolene enkelte dager kunne samordne driften. Oppmøte og henting skjer som vanlig på elevens egen SFO. Ev. transport av barn mellom skolene i SFO-tida i ferier skal ikke foregå med de ansattes biler, men med offentlig transport.

Oppsigelse av plass

Oppsigelse av plass og ønske om endring i oppholdstid skjer skriftlig til den enkelte skole. Oppsigelsestiden er 1 måned, og oppsigelsesdato er den 1. og 15. i hver måned. Rektor kan akseptere kortere endrings- og oppsigelsestid. Oppsigelse av SFO-plassen som mottas av skolen etter 1. april, medfører plikt for de foresatte til å betale for plassen ut skoleåret.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontakt

Finn Yngvar Benestad
Oppvekstsjef
73 85 27 25
932 08 002

 

Fant du det du lette etter?