Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Skole

Det er fire offentlige og en privat grunnskole i Rissa kommune. I tillegg ligger det en videregående skole og en folkehøgskole i kommunesenteret Rissa. 

Parkerte sykler på en skolegård. - Klikk for stort bilde Elise C. M Reksen Grunnskoler

Fevåg/Hasselvika skole (1.-7. trinn)

Mælan skole (1.-10. trinn)

Skaugdalen Montessoriskole (1.-7. trinn)

Stadsbygd skole (1.-10. trinn)

Åsly skole (1.-10. trinn)

 

Skolerute

 

Temaside: skolestart

 

Fronter


Skolene bruker Fronter som elektronisk samarbeidsplattform mellom elever, lærere og foresatte. Alle ansatte, elever og foresatte har egen brukerkonto. Alle klasser har egne rom på Fronter. Der legges det ut informasjon, arbeidsplaner, bilder etc. Foreldrerommene fungerer som skolenes storsal på nett.

Innlogging foreldre

Innlogging ansatte og elever

Visma Flyt Skole

Foresatte logger seg inn via ID-porten og bruker bank-id eller min-id.

Ferie og fridager

Permisjon

Hovedregelen er at elevene skal være på skolen alle de 190 dagene som skoleåret varer. For at skolen skal innvilge permisjon, er det en forutsetning at det er forsvarlig å gi eleven fri fra opplæringen. I Indre Fosen innvilges det ikke permisjon for mer enn 10 skoledager per år. I permisjonsreglement for elevene i Rissa står det mer om hva som kreves for å få permisjon:

--->Les permisjonsreglementet (PDF, 591 kB)

---> Søk permisjon (PDF, 416 kB)

(nytt skjema kommer høsten 2017, bruk dette inntil videre)
 

Skoleskyss

Søk om skoleskyss

  • Elever har rett til fri skoleskyss hvis de bor mer enn fire km fra skolen. For elever på 1. årstrinn er denne grensen to km, og for 2. årstrinn er grensen tre km.
  • Elever kan også ha rett til gratis skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei, selv om de bor nærmere skolen enn fire km. Hva som regnes som farlig eller vanskelig skolevei, avgjøres av kommunen og fylkeskommunen.
  • ---> Retningslinjer for grunnskoleskyssen (PDF, 979 kB)

Fritt skolevalg

Søk om skolebytte

Rissa kommune er delt inn i fire skolekretser. Alle har rett til å gå på nærskolen sin, men Rissa kommune har også fritt skolevalg. Det betyr at søknad om å gå på annen skole enn nærskolen skal innvilges, så sant det er ledig plass på den skolen man ønsker å gå på. Kommunen dekker vanligvis ikke merutgiftene til skoleskyss når man velger annen skole enn nærskolen. Dette kan du lese mer om i Lokal forskrift om skolekretsgrenser. (PDF, 575 kB)

Ordensregler

Alle skoler skal ha et ordensreglement, som forklarer hvordan elevene skal oppføre seg på skolen. I Rissa har vi etfelles ordensreglement (PDF, 705 kB) for alle skolene. I tillegg har hver skole lokale ordensregler.

Spesialundervisning

Alle elever har rett til å få en opplæring som er tilpasset deres evner og forutsetninger. Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære, tilpassede opplæringen, har rett til spesialundervisning. Før en slik rett utløses, skal det gjøres tiltak på skolen før Psykisk-pedagogisk tjeneste (PPT) eventuelt foretar en sakkyndig vurdering. PPT kommer med en tilråding til skolen, som fatter et enkeltvedtak om eleven skal ha spesialundervisning eller ikke, og i hvilket omfang. Enkeltvedtak kan påklages av de foresatte.

Nærbilde av hender som blar i ei notatbok. - Klikk for stort bilde Elise C. M Reksen

Leksehjelp

Alle skoler gir tilbud om leksehjelp noen timer i uka. Tidligere var leksehjelpen bare for elever på småskoletrinnet, men fra skoleåret 2015/2016 vil det være et tilbud også for eldre elever. Leksehjelpen organiseres ulikt på skolene, og det går ut informasjon om dette fra hver skole. 

Mobbing

Rissa kommune har null-toleranse mot mobbing og antisosial atferd. Alle skoler i Rissa deltar i Olweus-programmet mot mobbing og antisosial atferd i skolen, og er sertifisert som Olweus-skoler. Olweus-programmet skal både virke forebyggende, og hjelpe til med løsning av akutte mobbesaker. Elevene er jevnlig med på klassemøter, der man snakker om ulike problemstillinger knyttet til skolemiljø, vennskap, inkludering og viktigheten av å si fra til de voksne både hjemme og på skolen når noe ikke er som det skal være. Hvis foresatte har mistanke om mobbing, er det viktig at skolen får beskjed så fort som mulig, slik at de kan sette i gang tiltak.

Rissa-skolenes visjon

Rissa-skolene arbeider ut fra en visjon om at elevene skal være like motivert for å lære når de går ut av 10. klasse, som de var da de startet i 1. klasse. For å nå denne visjonen, jobber vi for tida ekstra mye med klasseledelse og vurdering, relasjonsbygging og samarbeid. Det er viktig at det er god sammenheng gjennom hele læringsløpet, fra barna begynner i barnehagen og til de fullfører videregående opplæring.

 

Kontakt

Finn Yngvar Benestad
Oppvekstsjef
73 85 27 25
932 08 002

 

Fant du det du lette etter?