Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Politiske saker 2015

Dette er en oversikt over saker som er behandlet politisk i Rissa kommunestyret i løpet av 2015. For å lese dokumenter, se Innsyn. For opptak se kommune-TV.

15. januar 2015

 •     Fullmakt til styret i Trønderenergi om aksjekapitalforhøyelse
 •     Kommunedelplan fv 717 Stadsbygd kirke - Vemundstad. Behandling av meklingsresultat

10. februar 2015

 •     Budsjettkorrigering/- endring nr. 1 februar 2015 Kommunereformen - Fosen Kommune
 •     PlanID 2014003 - Reguleringsplan fylkesveg 717 Reinsgrenda - Bradden. Ny sluttbehandling
 •     PlanID 2014005 Endring av reguleringsplan Hårberg hyttefelt - Sluttbehandling
 •     Regionalt næringsfond Fosen - vedtekter
 •     Matinnovasjon i offentlig sektor- RissaMat
 •     Iverksetting av forsøk med interkommunal barnevernvakt
 •     Interpellasjon til kommunestyret - spørsmål rundt Fosenvegene AS
 •     Status - oppfølging av kommunestyrevedtak - PS 65-87
 •     Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa - møteprotokoll 17.12.2014
 •     Høringsuttalelse fra Rissa kommune vedr forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov)

19. mars 2015

 •     Kommunereformen - intensjonsavtale mellom Leksvik og Rissa.
 •     PlanID 2013011Reguleringsplan fv 715 Osavatnet - Rødsjøsvingen - sluttbehandling
 •     Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2014 - 2015.
 •     Rissa Utvikling KF - kapitalforhøyelse Rissa Invest AS
 •     Framsending av sak 01/15 fra Kontrollutvalget - årsmelding 2014 fra Kontrollutvalget
 •     Framsending av sak 02/15 fra Kontrollutvalget - årlig melding fra revisjon - 2014
 •     Fremsending av sak 03/15 fra Kontrollutvalget til kommunestyret - Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2015-2017
 •     Framsending av kontrollutvalgets sluttbehandling av forvaltningsrevisjon 2014- Barnevern
 •     Interpellasjon om manglende interesse for uttalelse i «Høringssaken om konsesjonsloven» fra posisjonen i Rissa Kommune

16. april 2015

 • Rissa Utvikling KF - årsmelding og regnskap 2014
 • Kommunereformen - tidsplan
 • Utbygging av basishall ved Rissahallen
 • PlanID 2014003 reguleringsplan Reinsgrenda - Bradden - ny sluttbehandling
 • Deltagelse i Nordre Fosen vannområde 2015-2017
 • Klage på avvisningsvedtak - kommunestyrets prioriteringer av Fosenvegprosjekter i Rissa kommune - kommunens avvisning stadfestes

12. mai 2015

 • Tertialrapport pr. 30.04.15
 • Tilstandsrapport 2015 - Helse- og omsorgssektoren i Rissa
 • Prosjektplan for arbeidsmiljøprosjektet 2015-2017 Rissa kommune
 • Opprettelse av Fellesnemnd - kommunereformen
 • Friplassordning i kulturskolen
 • Planprogram for hovedplan avløp og vannmiljø - sluttbehandling Rissa kommunestyre
 • Korrigert protokoll fra styremøte i Fosen Regionråd 27.02.15

11. juni 2015

 • Budsjettkorrigeringer mai-juni 2015
 • Stadsbygd omsorgssenter -nødvendige avklaringer om lokalisering, entrepriseform og innhold
 • Bosetting av flyktninger i 2015 - Tilleggsanmodning
 • Organisering og drift av kulturdelen i nye Åsly skole
 • Erosjonssikring i Prestelva - kommunal garanti
 • Gjennomføring av rådgivende folkeavstemming -kommunereformen
 • Fosen Regionråd - Søknad om tilskudd fra utviklingsprogrammet for byregioner (BYR) Fase 2
 • Kulturskolene på Fosen - etablering av TalentLab
   

3. juli 2015

 • Salg av tomt til forretningsformål av gbnr 122/318 Rissa sentrum

3. september 2015

 • Kommunedelplan trafikksikkerhet 2014-2026 - Sluttbehandling
 • PlanID2014004 - Reguleringsplan Kvithyll næringsområde - Sluttbehandling
 • Lokal forskrift om fyrverkeri i Råkvåg
 • Omorganisering Sør Trøndelag 110 sentral. Omdanning til IKS.
 • Høring - mandat for ferjeanbud 2019
 • Uttalelse til høringsnotat eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk
 • Melding om vedtak Interkommunal kystsoneplan
   

17. september 2015

 • Vedtak om kommunesammenslåing Rissa og Leksvik kommuner

1. oktober 2015

 • Valg av formannskap 2015 - 2019
 • Valg av ordfører 2015 - 2019
 • Valg av varaordfører - 2015 - 2019
 • Rådgivende folkeavstemning - godkjenning
 • Valg av kontrollutvalg 2015 - 2019
 • Valg av valgnemnd - 2015 - 2019

13. oktober 2015

 • Rissa Utvikling KF - Tertialrapport - 2.tertial 2015
 • Revidering av økonomireglement Rissa kommune
 • Reviderte vedtekter SFO i Rissa kommune.
 • Trøndelag brann- og redningstjeneste, TBRT IKS - endringer i eierbrøk og selskapsavtale
 • Søknad om fritak fra politiske verv - Kurt Rønning
 • Revidering av reglement for godtgjøring av folkevalgte
 • Ny behandling av sak 52/15 - valg av kontrollutvalg 2015-2019
 • Valg av medlemmer og leder i Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø 2015-2019
 • Valg av medlemmer og leder i Hovedutvalg for helse og omsorg 2015-2019
 • Valg av medlemmer og leder i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019
 • Valg av Administrasjonsutvalg/forhandlingsutvalg 2015-2019
 • Valg av medlemmer til styret i Rissa utvikling KF 2015-2019
 • Valg av medlemmer og leder i Rissa trafikksikkerhetsutvalg 2015-2019
 • Valg av medlem og varamedlem til styret for Fosen folkehøgskole 2015-2019
 • Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret for Fosen kommunerevisjon 2015-2019
 • Valg av medlemmer og varamedlemmer til Rådet for stiftelsen Halten 2015-2019
 • Valg av medlemmer til representantskapet for Rissahallen 2015-2019
 • Valg av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Stadsbygd Sparebank 2015-2019
 • Valg av kontaktperson i Konfliktrådet i Sør-Trøndelag 2015-2019
 • Valg av formannskapets representant i Fellesrådet for kirkene 2015-2019
 • Valg av Heimevernsnemnd 2015-2019
 • Valg av rådsmedlem til Fosen regionråd 2015-2019
 • Valg av medlemmer og varamedlemmer i Stiftelsen Kystens Arv 2015-2019
 • Valg av møtefullmektig til forliksrådet 2015-2019
 • Valg av forliksråd 2017-2020
 • Valg av medlem til styret i P5 Fosen 2015-2019
 • Valg av representant i representantskapet for Nordre Fosen vannområde 2015-2019
 • Valg av medlemmer til styret i Strømmen borettslag 2015-2019
 • Valg av utsendinger til KS 2015-2019
 • Valg av medlemmer og varamedlemmer til representasjonsskapet i Fosen renovasjon 2015-2019
 • Valg av leder og nestleder når kommunestyret er klagenemnd 2015-2019
 • Valg av viltfaglig råd 2015-2019
 • Valg av representant med vara til representantskapet i Trøndelag brann og redningstjeneste (TBRT) IKS
 • Interpellasjon til kommunestyre - søndagsåpne butikker

11. november 2015

 • Delegasjonsreglement for valgperioden 2015 - 2019
 • Fellesnemnd - utvidet mandat
 • Kjøp av tomt til Stadsbygd omsorgssenter - gnr 17, bnr 19.
 • Økt ramme for nye Åsly skole
 • Hurtigbåtanlegg Hysnes og mudring av forurenset havbunn i Junkerbukta
 • Bosetting av flyktninger i perioden 2017-2019
 • Boligpolitisk handlingsplan
 • Tilstandsrapport for grunnskolene i Rissa - 2015. Kommunestyrets behandling
 • Oppnevning av representant fra HOK og HLTM til styringsgruppa for prosjektet rehabilitering/nybygg ved Mælan og Stadsbygd skoler
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse for Rissa, 2016-2026
 • Rissa kommunes kulturfond - styrets sammensetning
 • Valg av medlemmer til Trønderenergi eiermøter
 • Valg av skjønnsmenn 2013-2016
 • Valg av Alminnelig skjønnsnemd 2016-2019
 • Valg av representanter til Trondheimsregionen - regionrådet 2015-2019
 • Valg av jordskiftedommere 2016-2019
 • Valg av meddommere i Lagmannsretten 2016-2019
 • Valg av medlemmer til Fosen tingrett 2016-2019
 • Valg av medlemmer og varamedlemmer til Rissa eldreråd 2015-2019
 • Valg av næringslivsrepresentanter med vararepresentanter til styret i Rissa utvikling KF
 • Innsigelse til kommunedelplan for fv. 717 fra Stadsbygd kirke til Vemundstad
Sist endret 03.11.2016

Kontakt

Kari Klepp
Kommunikasjonsrådgiver
975 14 096

 

Fant du det du lette etter?