Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Saker behandlet i kommunestyret 2014

 Sendt epost til postmottak@rissa.kommune om du ønsker innsyn i en sak 

Kommunestyre 11.februar 2014

PS 1/14 Regionalt næringssamarbeid på Fosen - strategidokument 2013
PS 2/14 Strategidebatt om kommunestruktur på Fosen
PS 3/14 Fosen Regionråd - Evaluering av organiseringen
PS 4/14 Samferdselspolitisk fundament for Trondheimsregionen
PS 5/14 PlanID 2013010 Reguleringsplan Olsøy - Åfjord Parsell Olsøysvingen - Sluttbehandling
PS 6/14 Fritidsklubb i ny form - Ungdomshuset
PS 7/14 Kommunal konsesjon om film og videogram
PS 8/14 Søknad om fritak som meddommer i Frostating lagmannsrett

Kommunestyre 11.mars 2014

PS   9/14 Videooverføring av politiske møter på nett
PS 10/14 Fosenvegprosjekter i Rissa kommune - prioritering
PS 11/14 Eierstrategi for Rissa kommune
PS 12/14 Eierstrategi for anlegg for idrett og fysisk aktivitet, offentlige parkeringsplasser og friluftsområder
PS 13/14 Barnehagetilbudet i Rissa kommune - utvidelse av kapasiteten i barnehagene
PS 14/14 Søknad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag - satsing kommunalt barnevern 2014
PS 15/14 Godkjenning av "Forskrift om kommunalt forsøk med snøskuterløyper"
PS 16/14 PlanID 2013013 Fv 715 Olsøy - Åfjord - Parsell Krinsvassbrua - Sluttbehandling
PS 17/14 Organisering av arbeidet med ny brann- og ambulansestasjon.
PS 18/14  Økonomisk mandat - økt budsjett for nye Åsly skole  

Kommunestyre 10.april 2014

PS 19/14 Utredning om etablering av oppvekstsenter ved Fevåg/Hasselvika skole
PS 20/14 Rehabilitering av Mælan og Stadsbygd skoler - Prosjektorganisering.
PS 21/14 Nye Åsly skole. Plan for utnyttelse av ledige arealer i sokkeletasjen (650 m2).
PS 22/14 Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og i pasient- og brukerrettighetsloven
PS 23/14 Rissa Utvikling KF- Tildelinger fra kommunalt næringsfond og RDA - fondsmidler.
PS 24/14 Videooverføring av politiske møter på nett
PS 25/14 Søknad om fritak fra folkevalgte politiske verv - Tor Sverre Pukstad

Kommunestyre 13.mai 2014

PS 26/14 Grønt Flagg - på vei mot Miljøfyrtårn
PS 27/14 Helsefremmende og forebyggende arbeid
PS 28/14 Tidsplan for utredning av oppvekstsenter ved Fevåg/Hasselvika skole
PS 29/14 Landbruksplan 2013 - 2016 - revidering 2014
PS 30/14 Selskapskontroll TrønderEnergi AS
PS 31/14 Handlingsplan Fosen barneverntjeneste 2014-2017

Kommunestyre 12.juni 2014

PS 32/14 Rissa Utvikling KF - årsmelding og regnskap 2013
PS 33/14 Årsmelding og Årsregnskap 2013
PS 34/14 Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2013 til 2014
PS 35/14 Tertialrapport pr. 30.04.2014
PS 36/14 Budsjettkorrigering juni 2014
PS 37/14 Aksjonæravtale TrønderEnergi AS
PS 38/14 Endringer fra samspillsfasen - Nye Åsly Skole
PS 39/14 Flomsikringstiltak i Rødsjøvassdraget
PS 40/14 Deltagelse i hovedprosjekt på plan, miljø og landbruk for Åfjord, Leksvik og Rissa
PS 41/14 Omklassifisering av kommunalt vegnett til privat drift
PS 42/14 Søknad om forlenget permisjon fra folkevalgte verv - Tormod Overland
PS 43/14 Utredning om oppvekstsenter ved Fevåg/Hasselvika skole

PS 44/14  Avtale nedbetaling gjeld Bergen Group. Kvithyll havn - Ny leieavtale med NorYards.

Kommunestyre 11.september

PS 45/14 Økonomi - og handlingsplan 2015-2018
PS 46/14 Kommunedelplan fylkesveg 717 Stadsbygd - Vemundstad - sluttbehandling
PS 47/14 Omlegging av KV-222 Sollivegen
PS 48/14 Tilleggsanmodning fra IMDI om bosetting av flere flyktninger for 2014 og 2015
PS 49/14 Kommunereformen - Prosjektorganisering i Rissa kommune
PS 50/14 Søknad om permisjon fra politiske verv - Anne Engvik
 

Kommunestyre 16.oktober 2014

PS 51/14 Tertialrapport 2.tertial for Rissa Utvikling KF
PS 52/14 Tertialrapport pr. 31.08.2014
PS 53/14 Budsjettkorrigering oktober 2014
PS 54/14 Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 - sluttbehandling
PS 55/14 Utredning av kommunesammenslåing - Rissa kommune og Leksvik kommune
PS 56/14 Kommunereformen - prosjektplan
PS 57/14 Rissa/Leksvik kan bli realfagskommune!
PS 58/14 Områderegulering Hasselvika sentrum og Hysnes - sluttbehandling
PS 59/14 Nybygg oppfølgingstjenesten
PS 60/14 Etablering av Fosen Nett AS
PS 61/14 Organisering av Sør-Trøndelag 110-sentral
PS 62/14 Organisering Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) - ny samarbeidsavtale og vedtekter.
PS 63/14 Konsesjonsvederlag - Kysten er klar
PS 64/14 Fastsetting av valgdagen og antall valgdager for Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015
 

Kommunestyre 13.november 2014

PS 65/14 Tilstandsrapport for grunnskolene i Rissa - skoleåret 2013-2014
PS 66/14 Kommunedelplan fv 717 Stadsbygd kirke - Vemundstad - Ny sluttbehandling
PS 67/14 Høring og offentlig ettersyn av forslag til "Regional vannforvaltningsplan for Trøndelag vannregion 2016-2021"
PS 68/14 Reglement for finansforvaltning - Rissa
PS 69/14 Kommunereformen - kommunikasjon og involvering i Rissa kommune
PS 70/14 PlanId 2013002 Reguleringsplan for Fallin boligområde - sluttbehandling
PS 71/14 PlanID 2014002 Reguleringsplan Rissa brann- og ambulansestasjon - sluttbehandling
PS 72/14 Planprogram Kommunedelplan trafikksikkerhet - Vedtak
PS 73/14 Utvikling av boligområde "Malenaaunet"
PS 74/14 Møtekalender for formannskap - og kommunestyremøter 2015

Nyere møter finner du på eInnsyn

Fant du det du lette etter?