Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Formannskapet

Formannskapet er det nest øverste politiske organet i Rissa kommune, og består av et utvalg av kommunestyrets medlemmer,deriblant ordføreren og varaordføreren.

Medlemmer og dokumenter

Møteplan

Formannskapet skal i henhold til kommuneloven som et minimum behandle forslag til økonomiplan, budsjett og skattevedtak, men kan, så fremt ikke annet er lovbestemt, tildeles myndighet i de fleste saker.

Utover de lovbestemte oppgavene etter kommuneloven, har formannskapet ansvar for strategisk og overordnet politisk ledelse, politisk initiativ, interkommunale spørsmål og investeringer.
Formannskapet ivaretar kommunale oppgaver og interesser som følger av følgende særlover:
 • Alkoholloven 
 • Forsynings- og beredskapstiltaksloven 
 • Industrikonsesjonsloven 
 • Kommuneloven 2
 • Lov om helsemessig og sosial beredskap 
 • Offentlighetsloven 
 • Oreigningsloven 
 • Pengespilloven 
 • Samferdselsloven 
 • Serveringsloven 
 • Sivilforsvarsloven 
 • Skattebetalingsloven 
 • Skjønnsprosessloven 
 • Stadnavnloven 
 • Tvistemålsloven 
 • Vergemålsloven 
Evt. andre lover som kommunestyret har anledning til, og velger å delegere til formannskapet.
 

Generell delegering

 • I medhold av kommunelovens § 13, ”hasteparagrafen”, gis formannskapet myndighet til å fatte endelig vedtak i saker innenfor sitt ansvarsområde som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette.  
 • Formannskapet treffer i medhold av kommunelovens § 8 nr.3 avgjørelse i alle saker hvor ikke annet følger av lov og hvor ikke myndigheten ved reglement er lagt til annet folkevalgt eller administrativt organ.
 • Formannskapet gis myndighet  til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker, jfr. kommunelovens § 24 nr.1.
 • Alle sentrale høringsdokumenter legges fram for formannskapet muntlig for avgjørelse om saken skal behandles, hvor den skal behandles og om det skal delta folkevalgte i saksforberedelsen.   
 

Myndighet i økonomiske saker

I medhold av kommunelovens § 10.2 delegeres til formannskapet å treffe avgjørelse på kommunens vegne i følgende saker:
 • Avgjøre kjøp og salg av fast eiendom til en verdi av inntil kr. 1,5 mill. 
 • Disponere merinntekter på inntil kr. 300 000 når formålet gir større grad av måloppnåelse. 
 • Øke utgiftsposter til bestemte formål ved bruk av øremerkede fond hvis formål er innenfor formannskapets ansvarsområde. 
 • Disponere posten reserverte bevilgninger (14900.010.1000) når det i budsjettet er avsatt midler på denne.    
 

Myndighet etter særlover

I medhold av kommunelovens § 10.2 delegeres til formannskapet å treffe avgjørelse på kommunens vegne etter følgende lover/lovbestemmelser:
 • Straffeloven - Formannskapet kan begjære offentlig påtale.
 • Tvistemålsloven - Formannskapet avgjør om kommunen skal gå til søksmål eller påanke en kjennelse. 
 • Skjønnsprosessloven - Formannskapet avgjør om kommunen skal kreve avholdt skjønn eller påklage et skjønn.
 • Oreigningsloven - Formannskapet kan søke om rett til å sette i verk vedtak før skjønn er avholdt.
 • Forvaltningsloven - Formannskapet er klagenemnd
 • Samferdselsloven - Formannskapet uttaler seg på kommunens vegne i alle saker som gjelder kollektivtrafikk.
 • Serveringsloven - Formannskapet avgjør bevillingssaker i henhold til lovens kap. 2. 
 • Stadnavnloven - Formannskapet avgjør skrivemåten på navn på kommunale veier, gater, boligfelt og anlegg etc. Formannskapet gir uttalelse før det blir gjort vedtak om skrivemåten på stedsnavn i kommunen.
 

Kontakt

Liv Darell
Ordfører
91337137

 

Fant du det du lette etter?