Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fremme forslag til reguleringsplan

En reguleringsplan utformes enten som områderegulering (som utarbeides av kommunen) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet av fagkyndige.

Sist endret 04.11.2016
En reguleringsplan utformes enten som områderegulering (som utarbeides av kommunen) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet av fagkyndige. Detaljregulering er et arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk og vern i bestemte områder. Planen gir grunnlag for å avklare hvilke byggetiltak som kan gjennomføres i planområdet.
 

Målgruppe

Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter
 

Kriterier/vilkår

  • Detaljregulering skal følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel. Den utarbeides eventuelt også etter krav i en vedtatt områderegulering
  • Forslagsstiller skal legge til rette for medvirkning fra de som vil bli berørt av planen, slik som barn og unge
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse skal utarbeides for alle planer som gjelder utbygging 
  • For enkelte planer vil det være krav om konsekvensutredning. Det må i så fall utarbeides et eget planprogram som skal sendes på høring og fastsettes av kommunen før planforslaget utarbeides
  • Utbygging må være satt i gang senest fem år etter at planen er vedtatt. Denne fristen kan etter søknad forlenges med to år om gangen.
 

Pris for tjenesten

Kommunen kan kreve gebyr for private planforslag.
 

Tilknyttede dokumenter

Kortveileder - Planlegging etter plan- og bygningsloven
 

Samarbeidspartnere

Du må varsle berørte offentlige organer og andre interesserte når planarbeidet settes i gang. Det samme gjelder registrerte grunneiere og festere og så vidt mulig andre grunneiere i planområdet.
 

Lover

 

Forskrifter

 

Retningslinjer

 

Praktiske opplysninger

Du må ta opp planspørsmålet i et møte med kommunen før du kan sette i gang planarbeidet. Som forslagsstiller skal du kunngjøre oppstart av planarbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet og gjennom elektroniske medier. Når planutkastet er utarbeidet i samsvar med kommunens krav, oversender du det til kommunen. Kommunen overtar saken når planforslaget er vedtatt sendt på høring.
 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal ta stilling til om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller avvises innen tolv uker etter at forslaget er mottatt.
 

Klagemulighet

Hvis planen blir avvist selv om den er i tråd med kommuneplanen, kan du kreve å få den lagt frem for kommunestyret.

 

Kontakt

Siri Vannebo
Plansjef
73 85 28 82
906 48 645

 

Linn Kristin Hassel
Planlegger
414 01 264

 

Fant du det du lette etter?