Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Nyhetsbrev fra oppvekstsektoren - oktober

Barna illustrerer opp vekst, liv, framtid. - Klikk for stort bilde Skal det være fritt skolevalg i Indre Fosen? Hvor mange ungdomsskoler skal vi ha? Hvordan står det til med ungdommene våre? Dette kan du lese mer om i nyhetsbrevet for oktober.

Nyhetsbrev oktober 2017 (PDF, 137 kB)
 

Oppvekstutvalget

Oppvekstutvalget har hatt to møter siden forrige nyhetsbrev ble sendt ut i august. Det første møtet var i Vanvikan 31. august, med besøk i Vanvikan barnehage og Vanvikan skole. Det andre møtet var i Stjørna 26. september, med besøk på Mælan skole og Fagerbakken barnehage.

Oppvekstutvalget på besøk ved Vanvikan barnehage - Klikk for stort bilde Bildet viser oppvekstutvalget på besøk i Vanvikan barnehage.
Fra venstre: Rune Kristen Tveiten, Aud Dagmar Ramdal, Daniel Fenstad, Gerda Husby, Sigrid Gilleberg, Malin Lyng, Stefan Hansen og Johan Rein (vara).


 

Deler av Mælan skole skal rives 1 - Klikk for stort bilde Deler av Mælan skole skal rives. Oppvekstutvalget fikk orientering om byggeplanene og omvisning i de midlertidige undervisningsbrakkene, som er plassert på skolens uteområde. 

Fritt skolevalg i Indre Fosen?

Oppvekstutvalget vedtok 31.08. å sende ut på høring kapittel 3-5 i forslag til lokal forskrift om skolekretsgrenser for Indre Fosen kommune. Oppvekstutvalget ønsker å få avklart hvilke regler som skal gjelde i Indre Fosen for dem som vil gå på en annen skole enn nærskolen. Det er spesielt viktig å få svar på om det skal være fritt skolevalg i den nye kommunen.

I Rissa kommune har man fritt skolevalg i noen år – noe som innebærer at man kan søke om at barnet kan gå på en annen skole enn nærskolen, uten at søknaden trenger å begrunnes. Så sant det er plass på den skolen man ønsker, sier den lokale forskriften at søknaden skal innvilges. I Leksvik kommune har man ikke fritt skolevalg. Lenke til høringen finner du her.

Frist for å komme med uttalelser er fredag 27. oktober. Oppvekstutvalget behandler saken i sitt møte 16. november. Deres innstilling går til fellesnemnda, som fatter vedtak 7. desember.

Hvor mange ungdomsskoler skal vi ha i Indre Fosen?

Vi står foran flere større skoleutbygginger i Indre Fosen kommune. Fellesnemnda har i møte 5. oktober vedtatt at det skal settes i gang et utredningsarbeid som skal se på alternative ungdomsskolestrukturer i Indre Fosen kommune. Det er viktig å vedta ungdomsskolestrukturen før man setter i gang å bygge.

Initiativet til å jobbe med strukturen kommer fra politisk hold. Det understrekes fra politikerne at utredningen skal legge vekt på kvalitet og økonomi.

Utredningsarbeidet skal prøve å finne ut hvilke av grunnskolene i Indre Fosen som skal være 1-10 skoler.

Mælan skole er allerede under bygging som 1-10 skole, og vil ikke bli berørt av utredningsarbeidet. Fevåg/Hasselvika skole blir heller ikke berørt.

Politikerne har også bedt om forslag til en ev. justering av kretsgrensene, dersom det kan medføre kortere reisevei for elevene eller ei grend har naturlig tilhørighet til en skole som tidligere har ligget i nabokommunen.

Oppvekstutvalget blir styringsgruppe for utredningsarbeidet. Fellesnemnda har gitt oppvekstutvalget mandat til å bestemme hvilke alternativer som skal utredes. Det skal oppnevnes ei referansegruppe der berørte parter er representert. Fellesnemnda er opptatt av at foreldre- og elevstemmen skal bli hørt, og peker spesielt på at ungdomsrådet skal involveres i arbeidet. Det skal utpekes egen prosjektleder.

Arbeidet med utredningen skal avsluttes innen 1. februar, og utredningen legges ut på høring sammen med forslag til lokal forskrift om skolekretsgrenser (kap 2) fram til fredag 23. mars 2018.

Etter planen skal endelig vedtak om ungdomsskolestrukturen fattes i kommunestyret i løpet av april 2018.

Ungdata 2017

Ungdata-undersøkelsen har vært gjennomført siden 2010. I undersøkelsen svarer ungdom på spørsmål om ulike sider av livet sitt. Undersøkelsen er frivillig, og gjennomføres anonymt, i skoletida. Ungdata ble gjennomført våren 2017 ved alle ungdomsskolene og de to videregående skolene i Indre Fosen. 89 % av ungdomsskoleelevene og 83 % av vgs-elevene i Indre Fosen deltok. Det er bra!

Kompetansesenteret for rus i Midt-Norge (KoRus) har hjulpet kommunene med planlegging og gjennomføring av undersøkelsen. De har også sammenstilt resultatene fra Leksvik og Rissa, slik at vi har fått felles resultater for Indre Fosen. Oppvekstutvalget fikk en gjennomgang av resultatene fra Ungdata-undersøkelsen 26. september. Fellesnemndas ble orientert om resultatene 5. oktober. Her kan du se Ungdatas spørsmål og svar kommunevis.

Undersøkelsen viser at vi har flott ungdom i Indre Fosen, og at de fleste har det bra. De aller fleste er fornøyd med foreldrene og vennene sine, og har en venn de kan stole på og betro seg til. De aller fleste trives på skolen og sier de har lærere som bryr seg om dem. Ungdommene er aktive, og de aller fleste trener ukentlig. De fleste deltar i en eller flere organiserte fritidsaktiviteter, og bruker mye tid på sosiale medier og ulike aktiviteter via nett og mobil. De aller fleste ser optimistisk på framtida, og mener at de vil fullføre videregående skole og få et godt og lykkelig liv, uten arbeidsledighet. De færreste – og færre enn tidligere – røyker, snuser, eller har prøvd hasj.

Men, ungdomstida er ikke alltid like grei. Mange ungdommer sliter med fysiske og psykiske plager, angst og uro, og en av tre oppgir at de plages av søvnproblemer. Hver tiende ungdom mellom 13 og 16 år rapporterer at de er utsatt for plaging, trusler eller utfrysing på skolen eller i fritida.

Halvparten av ungdommene på 10. trinn, og 9 av 10 ungdommer i VG3 i Indre Fosen har drukket seg beruset i løpet av det siste året. Blant elevene på 10. trinn har 61 % av elevene debutert med alkohol. Debutalderen blant disse er 14,3 år. Så tidlig debutalder øker sjansen for et problemfylt forhold til alkohol og andre rusmidler seinere i livet. Foreldrene har et stort ansvar som rollemodeller. Ungdata viser at 56 % av ungdomsskoleelevene som får lov til å drikke alkohol av foreldrene sine, har drukket seg beruset det siste året. Blant dem som ikke får lov av foreldrene å drikke alkohol, har 17 % drukket seg beruset.


Spørsmål?
Kontakt oppvekstsjef i Rissa kommune (Indre Fosen kommune fra 01.01.2018), Finn Yngvar Benestad, på finn.yngvar.benestad@rissa.kommune.no

Fant du det du lette etter?