Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Høring: Forskrift om skolekretsgrenser

Oppvekstutvalget i Indre Fosen sender med dette på høring kapittel 3-5 i forslag til lokal forskrift om skolekretsgrenser for Indre Fosen kommune. Frist for å komme med uttalelser er fredag 27. oktober. Alle høringsuttalelser sendes til postmottak@rissa.kommune.no.

Les forslaget til forskrift her (PDF, 773 kB)

 

Det er kun kapitlene som omhandler vedtak og saksbehandling som er på høring i denne omgangen. Kapittel 2, som beskriver kretsgrenser og skolestruktur i Indre Fosen kommune, er ikke på høring nå. Spørsmålene om skolestruktur og ev. nye kretsgrenser i Indre Fosen kommune blir behandlet som en egen sak. Grunnen til at oppvekstutvalget velger å dele høringen i to, er at det er behov for en rask avklaring av hvilke regler som skal gjelde i den nye kommunen om skoleplass ved en annen skole enn elevens nærskole. Oppvekstutvalget ønsker at høringsinstansene uttaler seg til flere av punktene i kapittel 4, men det er spesielt viktig for oppvekstutvalget å få avklart spørsmålet om fritt skolevalg før den nye kommunen blir etablert 1.1.2018. 

Skal vi ha fritt skolevalg eller ikke i Indre Fosen?

I Rissa kommune har man fritt skolevalg – noe som innebærer at man kan søke om at barnet kan gå på en annen skole enn nærskolen, uten at søknaden trenger å begrunnes. Så sant det er plass på den skolen man ønsker, sier den lokale forskriften at søknaden skal innvilges. I Leksvik kommune har man ikke fritt skolevalg. Forslaget som legges ut på høring nå, har to alternative formuleringer i kapittel 4.4. Vi ber om skolenes og innbyggernes syn på hvilket av disse alternativene man ønsker i Indre Fosen kommune.

4.4.Skoleplass ved annen skole enn nærskolen

Enten alternativ A:
Indre Fosen kommune har fritt skolevalg. Søknader om skoleplass ved annen skole enn nærskolen behandles av rådmannen. Skolebytte skjer til vanlig ved oppstart nytt skoleår eller kalenderår. Så fremt det er ledig kapasitet i annen skole enn nærskolen, skal søknaden innvilges.

Barna skal gis anledning til å uttale seg før søknad om skolebytte fremmes. Når barna er over 12 år, skal det legges stor vekt på hva barna mener.

I vedtaket vil det vanligvis ligge forutsetninger om at foresatte dekker ev. merutgifter til skoleskyss. Fylkeskommunens angivelse av akseptabel reisetid/ventetid kommer ikke til anvendelse for elever som går på annen skole enn nærskolen.

eller alternativ B:
Søknader om skoleplass ved annen skole enn nærskolen behandles av rådmannen. For at en søknad om skoleplass ved annen skole enn nærskolen skal innvilges, skal det foreligge særlige grunner.

Når det fattes vedtak om skoleplass ved annen skole enn nærskolen, skal det tas hensyn til avstand til den aktuelle skolen, samt trafikale eller topografiske hensyn.

I vedtaket vil det vanligvis ligge forutsetninger om at foresatte dekker ev. merutgifter til skoleskyss. Fylkeskommunens angivelse av akseptabel reisetid/ventetid kommer ikke til anvendelse for elever som går på annen skole enn nærskolen.

Erfaringene med fritt skolevalg i Rissa kommune

av oppvekstsjef Finn Yngvar Benestad

I løpet av de fire årene man har hatt bestemmelsen om fritt skolevalg i Rissa kommune, har rådmannen behandlet i underkant av 20 søknader. Dette er ikke et stort antall, og ordningen har totalt sett ikke medført nevneverdige problemer for skolene.

I de fleste tilfellene dreier det seg om at elevens familie har flyttet internt i kommunen, fra en skolekrets til en annen. Barnet og foreldrene ønsker at eleven kan fortsette å gå på sin gamle skole ut grunnskolen.

o   I slike tilfeller er det vanligvis ikke noe problem rent ressursmessig for skolen om eleven fortsetter på den gamle skolen.

o   Å slippe å bytte skole kan gjøre flyttingen mindre dramatisk for eleven, i og med at hun eller han beholder sine lærere og klassekamerater etter flyttingen.

o   Ulempen for barnet er at det blir gående på en annen skole enn de andre barna i nærmiljøet sitt, og at det dermed kan bli vanskeligere å bli inkludert i miljøet på det nye bostedet.

o   Barnet må bruke mer tid på skolereisen, og skyssopplegget vil ikke bli spesialtilpasset elevens behov. Foreldrene må betale for merutgiftene til skyss til og fra skolen.

o    I noen få tilfeller har foreldrene søkt om bytte av skole uten at dette har sammenheng med flytting ut av nærskolekretsen. I slike tilfeller kan det være vanskelig for den nye skolen å få på plass et godt tilpasset opplegg for den nye eleven fra dag 1, særlig hvis skolebyttet foregår midt i skoleåret.

o   For en elev med enkeltvedtak om spesialundervisning, skal PPT skrive ny sakkyndig vurdering ved skolebytte. Det skal fattes nytt enkeltvedtak på den nye skolen. Dette tar tid. Noen ganger kan skolebytte føre til at det må settes av mere ressurser til spesialundervisning, mens det i andre tilfeller kan føre til at det blir mindre ressurskrevende. Dette avhenger av hvilken størrelse den nye skolen har, hvordan man organiserer spesialundervisningen og hvilke ressurser man allerede har ved den nye skolen.

o   Som i beskrivelsen over, må barnet bruke mer tid på skolereisen, og skyssopplegget vil ikke bli spesialtilpasset elevens behov. Foreldrene må betale for merutgiftene til skyss til og fra skolen.

Fant du det du lette etter?