Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter er betaling for de kommunale tjenestene du benytter via din eiendom, f.eks. vann, avløp og feiing. I tillegg benytter du kanskje kommunale tjenester som for eksempel barnehage, SFO, hjemmehjelp. Nederst på denne siden finner du oversikt over alle tjenester.

Kommunale avgifter

Hva er det jeg betaler for?
Hvilke tjenester du betaler kommunen for, vil variere fra eiendom til eiendom. Det er avhengig av om det er kommunen eller andre som tilbyr disse tjenestene der du bor. I Rissa er det Fosen renovasjon som står for søppeltømming/renovasjon og du vil derfor få en egen regning på dette direkte fra dem. I Leksvik er det Innherred Renovasjon som står for søppeltømming.

Når må jeg betale kommunale avgifter?
Indre Fosen kommune sender ut faktura for kommunale avgifter fire ganger i året:

Alle som har avgifter under 1000 kroner per år, får faktura kun én gang i året. Denne sendes ut i starten av februar. Du som har avgifter for over 1000 kroner, kan også velge å få hele beløpet samlet i én faktura, hvis du ønsker det. Gi da beskjed til kommunen om dette. 

Hvorfor varierer prisene?
Årsaken til at beløpet kan variere såpass mye, er at Rissa, Leksvik og Stadsbygd har private vannverk. Sørfjorden vassverk er halvprivat (kommunen leverer vann men vasslaget er selv ansvarlig for rørene). I tillegg er mange eiendommer knyttet til private avløp.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har råd til å betale regningen?
Har du problemer med å betale regningen, kan du be om utsettelse. Er beløpet for høyt, er vi behjelpelig med å dele opp summen. Kontakt kommunen hvis det er aktuelt.

Hvorfor har prisen økt fra forrige gang jeg mottok regning?
Det er Kommunestyret som vedtar nivået på avgiftene og dette gjøres i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember. Prisene justeres etter prisindeks (dvs generell prisstigning i Norge). I tillegg kan økningen bl.a. skyldes at tjenesten har blitt dyrere å levere eller det kan være andre forhold som gjør at kommunen må justere prisene opp.

Priser for 2018 (vedtatt av Kommunestyret desember 2017)

Flere prislister blir i januar lagt til oversikten som følger under:

 

Barn og skole

 

Barnehage: foreldrebetaling

Når du har barn i barnehage, betaler du 11 ganger i året. Prisene under gjelder for både kommunale og private barnehager i kommunen. Familier med lav inntekt: Hvis husstanden til barnet har under 533 500 kroner i årlig inntekt, har du krav på reduksjon i betalingen. Du må søke om det. Mat: Matpenger vil variere noe mellom barnehagene alt etter hvilket mattilbud som gis. Matpengene kommer i tillegg, og bestemmes av den enkelte barnehage. Søskenmoderasjon: Når flere barn fra samme husstand går i barnehage i kommunen, får du 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to og 50 prosent for barn nummer tre og eventuelt flere.
Antall dager i uka barnet har barnehageplass Pris
5 dager (42,5 timer per uke) 2910 kr per måned
4 dager (34 timer per uke) 2328 kr per måned
3 dager (25,5 timer per uke) 1746 kr per måned
Betaling for levering/henting av barn utenfor åpningstidene 205 kr per påbegynte time
Kjøp av ekstradager 308 kr per dag

Les mer om foreldrebetaling i barnehagene her

Skolefritidsordningen (SFO)

Du kan velge mellom tre ulike plass-størrelser i SFO. Når flere barn fra samme husstand er i SFO, betaler dere 75 prosent sats for hvert barn. Foresatte/samboere med samlet bruttoinntekt under tre ganger folketrygdens grunnbeløp (3G*) kan søke om redusert betaling i SFO. Inntektene må dokumenteres. Det innvilges 25 prosent moderasjon til foresatte/samboere som oppfyller betingelsene.
Plass-størrelse Pris per måned Pris per år
Mindre enn 8 timer per uke: 1100 kroner 11000 kr
8 til 16 timer per uke 1900 kr 19000 kr
16 timer per uke eller mer: 2500 kr 25000 kr
* Se hva grunnbeløpet er her.

Les mer om SFO

 

Utleie av skole-administrasjonsbygg

Utleie av skolebygg til organiserte voksenaktiviteter både for ansatte i kommunen og andre voksne innbyggere:
Leie av: Pris
Klasserom Avtales
Gymsal med garderober og dusjer Avtales
Dusj og garderobeanlegg Avtales
Svømmebasseng med dusj og garderober Avtales
Åsly kunstgressbane Avtales
Gressbaner inkludert dusj- og garderobeanlegg Avtales
Håndballbaner inkludert dusj og garderobeanlegg Avtales
Grusbaner inkludert dusj og garderobeanlegg Avtales

 

 

 

Vei, vann og miljø

 

Engangsgebyr for tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett

Med enhet mener vi gårds- og bruksnummer, feste- og seksjonsnummer. Ved seksjonering eller fradeling i etterkant av en tilknytning, vil kommunen belaste hver enkelt enhet.
Enhet Engangsgebyr for vann Engangsgebyr for avløp
Hytte og fritidsboliger 16416 kr 13338 kr
Andre bygg: boliger, næringsbygg og offentlige bygg 16416 kr 13338 kr

 

Vann og avløp: fast abonnementsgebyr

Årsgebyret er delt opp i en fast del og en forbruksdel. Den faste delen skal dekke en prosentandel av kommunens totale kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. *obs! Brukerkategoriene kan bli endret i Kommunestyremøtet februar 2018.
Brukerkategori Vann: fast abonnementsgebyr, per år Avløp: fast abonnementsgebyr, per år
Hytter og fritidsboliger 1847 kroner 1539 kroner
Boliger og leiligheter inntil 90 kvadratmeter bruksareal* 1539 kr 1539 kr
Boliger og leiligheter over 90 kvadratmeter bruksareal 1847 kr 1539 kr
Næringsbygg, driftsbygg, offentlig virksomhet 1847 kr 1539 kr

 

Vann og avløp: forbruksgebyr

Gebyret for vann og avløp er delt opp i en fast del og en forbruksdel. Hvis du har vannmåler, beregnes forbruksdelen din for det vannet du faktisk bruker. Hvis du ikke har vannmåler, beregnes forbruksdelen ut ifra arealet på boligen din.
Enhetspris for vann per kubikkmeter Enhetspris for avløp per kubikkmeter
13 kroner 8 kroner

Hvis du har installert vannmåler, betaler du for det faktiske forbruket ditt:

Antall brukte kubikkmeter med vann X 13 kroner for vann, og 8 kr for avløp. Dette legger du til fastdelen for å få det totale årsgebyret du skal betale.

Hvis du ikke har installert vannmåler, regner vi gebyret ut ifra bruksarealet i boligen din:

Du skriver antall kvadratmeter bruksareal X 1,5. Gang dette tallet med 13 kr for vann og 8 kr for avløp . Dette legger du til fastdelen, for å få det totale årsgebyret du skal betale.

Hytte/fritidsbolig med vannpost betaler 1/2 abonnement- og forbruksgebyr sammenlignet med hytte/fritidsbolig med innlagt vann.

Tillegg svømmebasseng: Forbruk på vann er stipulert til 60 m3, og forbruk avløp er stipulert til 60 m3.

Stipulert forbruk for driftsbygninger i landbruket

Under ser du hva kommunen stipulerer som forbruk for driftsbygninger i landbruket, ut ifra antall gjødseldyrenheter (GDE). Finn kategorien din, og gang stipulert forbruk med 13 kr for å få beløpet du skal betale i vanngebyr.
Kategori Stipulert forbruk vann Stipulert forbruk avløp
Uten husdyrhold 130 kubikkmeter (m3) 150 m3 uansett hvor mange husdyr du har.
Under 10 GDE 200 m3
10 til 19 GDE 300 m3
20 til 29 GDE 400 m3
30 til 39 GDE 500 m3
40 til 49 GDE 600 m3
50 til 59 GDE 700 m3
Over 60 GDE 800 m3

 

Midlertidig bruk av vann og avløp

  • Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet.
  • Kommunal del av private anlegg (kommunal kloakk m/tank) som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet. Kommunen bekoster tømming der abonnent har slamavskiller.
  • Påslag på kloakkslam (tilsyn) kr 110,00 pr abonnent, og påslag renovasjon (rensing av sigevann) kr 58,00 pr abonnent overføres fra Fosen Renovasjon.

Årlig vannmålerleie

Størrelse på vannmåleren Årlig gebyr per måler
Inntil 25 mm 383 kr
26 til 50 mm 423 kr
51 med mer og større (flensemålere) 1297 kr
Spesielle målere (kombimålere) 1800 kr
Ta kontakt med kommunen for å installere vannmåler

Obs!  Kommunen skal i 2018  ta over alle vannmålere knyttet til kommunale vannverk.

Gebyr for levering av vann fra tankvogn

Tjeneste Gebyr
Med brann- eller tankbil, ca 3000 liter 1034 kroner
Utkjøring av vann per time, per bil 1113 kr
Utkjøring av vann per time, per sjåfør 719 kr

 

Vannmålere koblet til internett

Vann: Vannmålere koblet til internett (Kommunen har ikke slike vannmålere til utlåns)
Gebyr Pris
Nettgebyr 2 kroner per kubikkmeter
Avlesnings- og kontrollgebyr 350 kr

 

Renovasjon

For eiendommer i tidligere Rissa kommune, se Fosen Renovasjon for priser.

For eiendommer i tidligere Leksvik kommune, se Innherred Renovasjon for priser.

 

Feiing

Prisene er oppgitt uten merverdiavgift
Tjeneste Pris
For 1 pipe per hus og førstegangs feiing av pipe ved sentralvarmeanlegg 468 kr
For hver pipe ut over 1 på samme hus, og for 2. og 3.gangs feiing av pipe ved sentralvarmeanlegg 360 kr
Feiing på forespørsel hytter, ekstra feiing osv. 792 kr
Gebyr på ekstratur pga. manglende tak-stige osv som er nødvendig for feierens helse, miljø og sikkerhet (HMS) 792 kr
Feiing av fritidsbolig (årlig avgift) 400 kr per år

 

Kai- og havneavgifter

Prisene er oppgitt eks mva. Av varer som ankommer eller sendes med skip over kommunale kaier skal det beregnes en avgift på varer. Avgiften beregnes etter forsendelsens bruttovekt på vektvarer, eller forsendelsens bruttovolum for kubikkvarer. Den beregningsmåte som gir størst avgift, skal benyttes.
Tjeneste Verdi
Bruttovekt på vektvarer 11
Brutto volum for kubikkvarer 22

 

 

Kultur og fritid

 

Søskenmoderasjon gis bare ved Instrumentalundervisning: For barn nr. 2 betaler du 75 prosent av kontingenten, for resten av søsknene betaler du 50 prosent. Salg av tjenester til skolekorps: Korpsene betaler 100% av lønnsutgifter til opplæring av aspiranter. Voksenkorps/voksenkor (medl. over 18 år) betaler 100 prosent av reelle lønnskostnader.
Aktivitet Pris per år
Musikk (individuell undervisning og instrumentalgrupper), visuelle kunstfag og teater. 2 868 kroner
Prosjektundervisning, pr. prosjekt Avtales
Dans 2 296 kr

 

Kirkesektoren

Kirkesektoren
Tjeneste Pris
Festeavgift (10 år) 1369 kr
Gravsettingsavgift (for personer ikke bosatt i Indre Fosen kommune):
Urne 1780 kr
Kistegrav 5968 kr

Helse og omsorg

 

Trygghetsalarm

Telefonløsning Pris per måned
Mobiltelefon (GSM) 300 kroner
Fasttelefon 270 kroner

 

Hjemmehjelp, praktisk bistand og opplæring

Inntektsnivåene deles inn etter Folketrygdens grunnbeløp*. I 2017 var grunnbeløpet 93 634 kroner. Det justeres på nytt i 2018, med virkning fra 1. mai. Ingen skal betale mer enn gjennomsnittlig kostnad for tjenesten, per time for praktisk bistand. I Indre Fosen er den satt til 238 kr.
Din årlige inntekt Timesats Dine maksimale utgifter for tjenesten per måned
Under 2 X grunnbeløpet* Bestemmes av forskrift Bestemmes av forskrift
Fra 2 til 3 X grunnbeløpet Bestemmes av forskrift 800 kr
Fra 3 til 4 X grunnbeløpet Bestemmes av forskrift 1400 kr
Fra 4 til 5 X grunnbeløpet bestemmes av forskrift 1800 kr
Over 5 X grunnbeløpet bestemmes av forskrift 2000 kr

 

Middag/salg av måltider

Middag/salg av måltider
Har du vedtak om middag? Pris
Ja, jeg har vedtak om middag 95 kr
Nei, jeg har ikke vedtak om middag 115 kr
Andre måltider 45 kr
Full døgnkost 155 kr

 

Dagsenter

Dagsprisen for å delta, inkludert måltider 110 kr

 

Transport med kommunalt disponerte biler/buss

Transport med kommunalt disponerte biler eller buss
Type transport Pris
Til jobb 18 kr per tur
Annen transport 13 kr per kilometer
Annen helserelatert transport Beregnes ut ifra reiseregulativet

 

Egenandel fysioterapi

Fysioterapi: Egenandel ved bruk av kommunalt ansatte fysioterapeuter
Tjeneste Pris
Egentrening for ferdigbehandlede pasienter med mål om å forebygge tilbakefall. Trening etter avtale i kommunens lokaler. 65 kr per trening, per person
Deltakelse i forebyggende gruppetilbud 65 kr per treningstime, per person
Andre treningsopplegg for grupper etter bestilling fra eksterne: Det skal tas egenandel. Skjønnsmessig vurdering av pris gjøres av virksomhetsleder. Det skal utarbeides skriftlig avtale mellom partene.

 

Bygg og bo

Byggesak: Gebyr for arbeid og tjenester etter matrikkelloven

 

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Ved fradeling av festetomt hvor det tidligere er holdt kartforreting og der oppmåling ikke er nødvendig, reduseres oppmålingsgebyret med 50 prosent.
Arealstørrelse Pris
0-250 kvadratmeter (m2) 6 341 kr
250-500 m2 9 511 kr
500-2 000 m2 15 852 kr
2 000-5 000 ,2 2 114 kr
5000-10 000 m2 1 057 kr
For arealer over 10 000 m2, må du betale et tillegg per påbegynt 1 000 m2. 528 kr

 

Oppretting av eiendom over 100 daa

Etter matrikkelforskriften § 42: https://lovdata.no/SF/forskrift/2009-06-26-864/§45
Tjeneste Pris
Oppretting uten oppmålingsforretning 2 642 kr
Med oppmålingsforretning faktureres arbeidet ut ifra tiden som har gått med. Minstepris: 7 926 kr
Hva er oppmålingsforretning?

 

Landbrukseiendommer/grunn til allmennyttig formål

Tjeneste Pris
Landbrukeiendommer og grunn til allmennyttig formål faktureres etter tiden som har gått med. Minstepris: 7 926 kr
Ved fradeling av gårdstun kreves gebyr som for oppretting av boligtomt inntil 2000 m2.

 

Matrikulering av eksisterende eiendom uten kartforretning

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Tjeneste
Hvis det må gjennomføres oppmålingsforretning, må du betale gebyr etter takstene for oppretting av grunneiendom og festegrunn. Ved bare matrikkel-arbeide faktureres du etter tiden som går med til arbeidet.

 

Seksjonering av eksisterende eiendom uten kartforretning

Seksjonering av eksisterende eiendom uten oppmålingsforretning
Tjeneste Pris
Seksjonering/reseksjonering 3 000 kr
Hva er oppmålingsforretning?

 

 

 

 

 

 

Husleie, kommunale boliger

Kommunale boliger (ordinære)

Ordinære kommunale boliger
Ordinære kommunale boliger Husleie per måned
Leksvik:
Damveien 2 7 334 kr
Damveien 2 - sokkel 4 689 kr
Kalvtrøa, Kalvtrøveien 8 - sokkel 4 689 kr
Kalvtrøa, Kalvtrøveien 8 hovedleilighet 7 334 kr
Garasje Kalvtrøa etc 374 kr
Sagveien 5 7 334 kr
Sagveien 5 – sokkel 4 689 kr
Klokkergården Yttermyran 7 334 kr
Rissa:
Ytre Ringvei 37a– gnr. 122/173 100m² 7 371 kr
Ytre Ringvei 37b - gnr 122/173 60m² 4 792 kr
Ytre Ringvei 35b – gnr. 122/174 - 60m² 4 381 kr
Ytre Ringvei 35a - gnr 122/174 - 100m² 7 371 kr
Indre Ringvei 20a – gnr. 122/175 100m² 7 371 kr
Indre Ringvei 20b – gnr. 122/175 60m² 4 792 kr
Ytre Ringvei 29a - gnr. 122/165 - 60m² 4 792 kr
Ytre Ringvei 29b - gnr. 122/165 - 60m² 4 792 kr
Ytre Ringvei 29c - gnr. 122/165 - 60m² 4 792 kr
Ytre Ringvei 19a - gnr 122/167 - 65m² 4 792 kr
Ytre Ringvei 19b - gnr 122/167 - 65m² 4 792 kr
Ytre Ringvei 19c - gnr 122/165 -65m² 4 792 kr
Rådhusveien 7a - gbnr 122/10 - 54m2 6 857 kr
Rådhusveien 7b - gbnr 122/10 - 35m2 - hybel 3 988 kr
Rådhusveien 7c - gbnr 122/10 - 51m2 6 857 kr
Rådhusveien 9a - gbnr 122/10 - 54m2 6 857 kr
Rådhusveien 9b - gbnr 122/10 - 54m2 6 857 kr
Rådhusveien 9c - gbnr 122/10 - 54m2 6 857 kr
Nedre Fallet 2a - gbnr 122/10 - 77m2 4 924 kr
Bregneveien 2a - gbnr 122/362 - 56,5m2 7 643 kr
Bregneveien 2b - gbnr 122/362 - 65,5m2 8 861 kr
Bregneveien 2c - gbnr 122/362 - 70,5m2 9 537 kr
Bregneveien 2d - gbnr 122/362 - 56,5m2 7 643 kr
Bregneveien 4a - gbnr 122/362 - 65,5m2 8 861 kr
Bregneveien 4b - gbnr 122/362 - 56,5m2 7 643 kr
Bregneveien 4c - gbnr 122/362 - 70,5m2 9 537 kr
Bregneveien 4d - gbnr 122/362 - 56,5m2 7 643 kr
Stadsbygd:
Valsåmyra 8 - gnr 13.96 - 65m² 6 637 kr
Valsåmyra terrasse 2 gnr 13/117 - 45m² 6 637 kr
Valsåmyra terasse 3- gnr 13/117 - 45m² 6 637 kr
Valsåmyra terasse 4 - gnr 13.117 - 60 m² 8 447 kr
Kløvertun:
Leilighet 1 - gbnr 13/60 - 45m2 4 947 kr
Leilighet 2 - gbnr 13/60 - 55m2 6 476 kr
Leilighet 3 - gbnr 13/60 - 45m2 4 947 kr
Leilighet 4 - gbnr 13/60 - 45m2 4 947 kr
Leilighet 5 - gbnr 13/60 - 45m2 4 947 kr
Leilighet 6 - gbnr 13/60 - 45m2 4 947 kr
Leilighet 7 - gbnr 13/60 - 45m2 4 947 kr
Leilighet 8 - gbnr 13/60 - 45m2 4 947 kr
Leilighet 9 - gbnr 13/60 - 55m2 6 476 kr
Vanvikan:
Åsaveien 4A 7 787 kr
Åsaveien 4C 7 787 kr
Åsaveien 4E 7 787 kr
Åsaveien 4F 7 787 kr
Åsaveien 4G 7 787 kr
Åsaveien 4H 7 787 kr
Åsaveien 4I 7 787 kr
Vanvikveien 18, sokkel 4 689 kr
Vanvikveien 20 7 334 kr
Vanvikveien 12
Vanvikveien 14
Vanvikveien 16
Storekra 101 - Vanvikveien 8F 9 449 kr
Storekra 102 - Vanvikveien 8E 9 068 kr
Storekra 103 - Vanvikveien 8D 9 068 kr
Storekra 104 - Vanvikveien 8C 9 068 kr

Les mer om kommunale boliger her

Omsorgsboliger

Helse- og omsorgsformål
Adresse Pris
Lindegaard
Leilighet 161 - gbnr 122/318 - 55m2 9 853 kr
Leilighet 162 - gbnr 122/318 - 55m2 9 853 kr
Leilighet 166 - gbnr 122/318 - 39m2 8 415 kr
Leilighet 167 - gbnr 122/318 - 39m2 8 415 kr
Leilighet 168 - gbnr 122/318 - 39m2 8 415 kr
Leilighet 169 - gbnr 122/318 - 39m2 8 415 kr
Leilighet 170 - gbnr 122/318 - 39m2 8 415 kr
Leilighet 171 - gbnr 122/318 - 39m2 8 415 kr
Leikvang, Husbysjøen:
Leilighet 1 - gbnr 155/9/10 - 61m2 6 511 kr
Leilighet 2 - gbnr 155/9/10 - 53m2 5 071 kr
Leilighet 3 - gbnr 155/9/10 - 51m2 5 071 kr
Leilighet 4 - gbnr 155/9/10 - 47m2 5 071 kr
Leilighet 5 - gbnr 155/9/10 - 50m2 5 071 kr
Leilighet 6 - gbnr 155/9/10 - 54m2 5 071 kr
Leilighet 7 - gbnr 155/9/10 - 61m2 6 511 kr
Leilighet 8 - gbnr 155/9/10 - 61m2 5 071 kr
Vanvikan:
Havna Omsorgsboliger, Havnegata ink strøm 9 080 kr
Havna Omsorgsboliger, Havnegata dobbel, ink strøm 9 696 kr
Sjølyst bo- og service Sjølystveien 8 ink strøm 7 969 kr
Sjølyst bo- og service., Sjølystveien10 dobbel, ink strøm 9 080 kr
Leksvik:
Brynjarheim, Framnesveien 15 4 953 kr
Brynjarheim, Framnesveien 17 4 953 kr
Brynjarheim, Framnesveien19 (underetg.) 8 647 kr
Elvebakken, Framnesveien 1 3 878 kr
Elvebakken, Framnesveien 3 3 878 kr
Elvebakken, Framnesveien 5 6 348 kr
Elvebakken, Framnesveien 7 3 878 kr
Elvebakken, Framnesveien 9 3 878 kr
Elvebakken, Framnesveien 11 6 348 kr
Lundeng, Framnesveien 2 ink strøm 4 953 kr
Lundeng, Framnesveien 2 dobbel, ink strøm 9 080 kr
Strandheim, Framnesveien 22 ink strøm 9 080 kr
Yttermyran hus A og B - ink strøm 7 696 kr
Yttermyran hus C - ink strøm 9 001 kr
Rønningstad 7 334 kr
Utleie Framnes 1. etg 155 kr/timen
Fant du det du lette etter? Legg igjen din e-postadresse eller telefonnummer, hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg til å finne informasjonen du leter etter.